Články z měsíce Březen 2021

Populační census

Sčítání lidu (Populační census)

 

Vědělii jste že:

 • nejstarší sčítání lidu proběhlo v jižní části Mezopotámie Babylóňany na území dnešního Iráku v roce 3800 př. n. l. ? Opakovalo se každých 6 – 7 let a sčítali se lidé, dobytek, ale i produkty jako např. med, máslo, mléko, vlna atd.,
 • sčítal se také lid, který vyváděl Mojžíš z Egypta,
 • sčítání probíhalo v Perské, Maurijské říši (dnešní Indie), starověkém Římě, v Číně za dynastie Chan atd.,
 • svůj lid sčítali například také Inkové a výsledky zaznamenávali metodou uzlíčků na pestrobarevných šňůrkách, které byly vyrobeny ze srsti lam a alpak,
 • v novodobé historii proběhlo první celonárodní sčítání lidu na Islandu v roce 1073,
 • v Československu to bylo krátce po jeho vzniku v roce 1921,
 • státům EU nařizuje tuto povinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008,
 • sčítání lidu probíhá téměř ve všech státech světa.

 

Kde se tedy neprovádí?

 • například ve státech, kde aktuálně probíhá válečný konflikt.

 

Co zjišťuje? Informace například o:

 • rozložení obyvatelstva, 
 • místě narození,
 • vzdělání, 
 • bydlení,
 • víře a náboženství 

 

K čemu se využívá?

 • pro efektivní rozvoj infrastruktury,
 • k podkladům pro plánování dopravy,
 • je nezbytné jako základ pro další šetření (sociologické, názorové či marketingové průzkumy),
 • výsledky sčítání mohou být použity výhradně ke statistickým účelům,
 • nebo třeba k výuce zeměpisu.

 

Máme se bát prozrazení nebo zneužití údajů, které v dotazníku vyplníme?

 • všechny zjištěné údaje podléhají zákonům, která chrání naše osobní data,
 • za zneužití údajů hrozí pokuta až 500.000,- Kč.

 

Kde výsledky sčítání lidu najdete?

 

Sčítání lidu v ČR je dobrovolné nebo povinné a kdo se ho účastní?

 • je povinné,
 • musí se zúčastnit každý občan ČR, který má na našem území trvalý pobyt bez ohledu na to, zda zde skutečně žije,
 • musí se zúčastnit cizinci, kterým byl u nás povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů a pro osoby, kterým byl u nás udělen azyl.

 

Hrozí nějaká sankce v případě nevyplnění dotazníku?

 • ano, hrozí finanční pokuta.

 

Zdroje informací:

Sčítání lidu – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu

K čemu je dobré sčítání | Statistika&My. Statistika&My | Magazín Českého statistického úřadu [online]. Copyright © Český statistický úřad [cit. 28.03.2021]. Dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2021/01/20/k-cemu-je-dobre-scitani

Finance.cz – daně, banky, kalkulačky, spoření, kurzy měn [online]. Dostupné z: https://www.finance.cz/536258-scitani-lidu/

Tradiční pohádky netradičně

Jak probrat náročné učivo jako Third Conditional v maturitním ročníku, aby to nebylo nudné? Zkusili jsme pohádky. A povedly se. Vy si můžete přečíst, jak by to bylo bývalo dopadlo, kdyby …

Loučí se s vámi maturanti AJ 4.D.

 

 

Prospěchové stipendium SRPŠ

Kritéria a postup pro podání žádosti o prospěchové stipendium 

 1. Žádost si mohou podat žáci, kteří v 1.–4. ročníku čtyřletého nebo ve 3.–6. ročníku šestiletého studia prospívali s vyznamenáním; tolerována je jedna výjimka. (To znamená, že maximálně jednou za 8 uvedených klasifikačních období studia mohl být žadatel hodnocen stupněm prospěl/a.) Nesplní-li žadatel tuto podmínku, bude jeho žádost vyřazena.
 2. O přidělení stipendií rozhoduje devítičlenná komise ve složení: 3 zástupci výboru SRPŠ, 3 zástupci pedagogů školy, 3 žáci z předmaturitních ročníků.
 3. Žádost vyplní žáci do 25. května 2021 na http://informatika.gymtri.cz/stipendium/. Vytištěnou a podepsanou žádost odevzdají do uvedeného data žadatelé rovněž na sekretariátu školy.
 4. V žádosti žáci uvedou:
 • průměrný prospěch v jednotlivých klasifikačních obdobích (zaokrouhlený na 2 desetinná místa);
 • umístění ve školních, popř. okrskových (1. – 3. místo), okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kolech soutěží (1. – 10. místo), přičemž u každé soutěže bude uvedeno pouze nejvyšší dosažené hodnocení; žáci čtyřletého studia uvedou úspěchy dosažené v průběhu celého studia na gymnáziu, žáci šestiletého studia uvedou úspěchy dosažené v průběhu 3. – 6. ročníku;
 • aktivity pro školu, jako např. členství ve školním pěveckém sboru, působení ve školním parlamentu, reprezentace školy na veřejnosti, spolupráce se SRPŠ Gymnázia Třinec aj.,
 • ostatní aktivity: spolupráce s městem/obcí či neziskovými organizacemi, reprezentace ZUŠ, TJ, DDM či dalších institucí, dobrovolnické či jiné veřejně prospěšné aktivity;
 • informace o svém dalším směřování, tj. volba VŠ, popř. zaměstnání.
 1. Úspěšné absolvování zkoušek FCE ani jiných placených kurzů se body nehodnotí. 
 2. Do žádosti neuvádějte absolvování autoškoly, placené brigády apod.
 3. Žadatelům budou dle průměrného prospěchu, úspěchů v soutěžích a ostatních aktivit uděleny body.
 4. Žadatelé budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a prvních deset bude navrženo na stipendium SRPŠ Gymnázia Třinec.
 5. V případě rovnosti bodů bude rozhodující průměrný prospěch žadatelů. Dojde-li i poté k rovnosti bodů, rozhodne vyšší počet bodů za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích.

Vítězství v soutěži Geologické kladívko

Hornicko-geologická fakulta VŠB pořádala 12. 3. 2021 další ročník oblíbené vědomostní soutěže Geologické kladívko on-line.

Tematicky je soutěž zaměřena na geovědní disciplíny – studenti si mohou ověřit, co ví o nerostech, horninách, zkamenělinách, nerostných surovinách, přírodních jevech, o vodě či přírodních památkách.

Za naši školu se účastnili a skvěle reprezentovali studenti Miroslav Chytka ze 2. A a Tereza Kidoňová ze 4. A.

Z 15 soutěžících Mirek vybojoval 1. místo, kdy získal 68,75 bodů ze 70 možných. Výborně si vedla i Terezka, která se umístila na 4. místě se ziskem 64 bodů.

Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

   

Výběrové řízení na pozici učitele gymnázia

Aprobace: český jazyk a literatura + základy společenských věd / dějepis / německý jazyk
Specifikace nabídky zaměstnání
 • Čtyřleté a osmileté gymnázium
 • Pracovní úvazek: 100 %
 • Místo výkonu práce: Třinec
 • Datum nástupu: 25. 8. 2021
 • Pracovní poměr na dobu určitou (s možností změny na dobu neurčitou)
 • Výše platu dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Požadavky na uchazeče
 • Předpoklady pro výkon činnosti učitele SŠ dle zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících v platném znění)
 • Kreativita, flexibilita, dobré komunikační dovednosti, IT kompetence
 • Zkušenosti s projekty jsou výhodou
V případě zájmu je nutné doložit
 • Strukturovaný životopis v českém jazyce
 • Prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kvalifikaci
 • Průvodní dopis, v němž bude upřesněna motivace k získání místa na naší škole
Další pokyny pro zájemce o zaměstnání
 • Žádost o zaměstnání s připojeným životopisem zašlete e-mailem na adresu romana.cieslarova@gymtri.cz. Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru. Termín pohovoru dohodneme dle možností školy a uchazeče.
 • Termín zaslání žádostí: do 5. 4. 2021
 • Kontaktní osoba: Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
 • Email: romana.cieslarova@gymtri.cz
 • Telefon: 558 325 284

Už je to rok – distanční výuka podle 1.A

Počítač v karanténě

Před rokem a několika dny začala poprvé v historii školství distanční výuka. Od té doby se s malými pauzami učíme doma. Jaké to je? Jak to vidí žáci 1.A? Jaké to bylo na základní škole a jaké to je teď na gymplu? Dá se to zvládnout? Jak vypadá jejich učení? 
Přečtěte si pár názorů. Rozhodně v tom nejste sami. Jsme v tom s vámi – my učitelé. A společně to dáme. 

Příspěvky jsou řazeny podle abecedy jmen autorů. 

 

VÝHODY A NEVÝHODY DISTANČNÍHO STUDIA

Výhody distančního studia jsou domácí prostředí, pohodlné oblečení, vlastní organizace dne, žádné brzké vstávání 😊. Nebo také více času na aktivity, které jsme vždy chtěli zkusit nebo se naučit nebo jsme na ně neměli zkrátka čas, např. udělat velký úklid ve svém pokoji, naučit se na hudební nástroj, vyzkoušet své kuchařské dovednosti, přečíst knihu atd. Distanční výuka je taky skvělá příležitost začít chodit víc na hory nebo strávit více času s rodinou. Já svůj volný čas využívám ke sportu a času s rodinou nebo se taky ráda podívám na film, seriál nebo si přečtu pár stránek z knížky.

 Naopak nevýhody distančního studia jsou dlouhá doba bez kamarádů, obecně bez kontaktu s vrstevníky. Dále je někdy těžké pochopit nové učivo z materiálů na monitoru nebo další problém je, že strávíme většinu času u počítače. Někdy se učivo nakupí a potom není lehké to dohánět. Naštěstí jsme si ve třídě nápomocní, takže když jeden požádá o pomoc, někdo ze třídy se vždy nabídne. A v domácím prostředí je někdy těžší se dokopat k učení, protože máme menší motivaci než ve třídě s učitelem.

Už se těším do školy.

Autor textu: Sofie Burawa

RADOSTI A STRASTI DISTANČNÍHO STUDIA

První karanténa byla pro mě osobně mnohem jednodušší a méně náročná než následující. Hodně volného času, málo úkolů, žádné online hodiny. S příchodem na gymnázium se toho hodně změnilo.

Na distančním studiu mi vyhovuje to, že mám více volného času, než kdybych chodila každý den do školy. Pak také to, že většinou nemáme online hodiny hned ráno, ale třeba až třetí hodinu. Většinou si můžu rozvrhnout jednotlivé úkoly tak, jak mi to vyhovuje, někdy je ale úkolů hodně a musím pracovat až do odpoledne a dodělávám je ještě večer.

Svůj den se snažím rozvrhnout tak, že dopoledne dělám úkoly, které vím, že nepočkají a musím je vypracovat hned. Pokud mi zbyde nějaký čas, tak dělám úkoly, které nemusím odevzdat ten den, ale vím, že když je udělám, tak budu mít více volného času další den. Jeden z mých problémů je, že občas nechávám úkoly na poslední chvíli a naopak nestíhám, ale snažím se tomu vyvarovat. Další problém mi pak dělá například to, že se nedokážu dostatečně soustředit při hodinách.

Ve volném čase se snažím sportovat, jak to jenom stávající opatření dovolují. Chodím na procházky, běhám a s příchodem jara bych ráda začala jezdit na kole.

I když patřím k těm, kterým distanční výuka celkem vyhovuje, přesto se těším, až bude všechno zase fungovat normálně a budeme se moci setkávat se spolužáky a učiteli ve škole.

Autor textu: Kateřina Buryová

MŮJ ŽIVOT A DISTANČNÍ VÝUKA

Není to nedávno, co nám zase vláda zavřela školy.

Za největší nevýhodu rozhodně považuji ztrátu kontaktu. Kamera a mikrofon nám ho prostě nedá. Tady na gymnáziu aspoň máme online hodiny, ale na základce jsme je neměli. Další nevýhoda je internet. Znáte to…vypadne vám internet a vy se nemůžete připojit na hodinu. Přijdete pak o kus látky nebo zápisu a musíte se je složitě hledat a učit se. Tohle by se ve škole nestalo.

U mě je hlavní problém to, že jsem nesoustředěná. Když víte, že jste doma a máte vedle sebe mobil, tablet nebo počítač, tak je lehčí dívat se na YouTube než soustředit se na hodinu. Pak se to samozřejmě projevuje na úkolech.

Velká výhoda je, že si můžu naplánovat svůj volný čas a rozvrhnout si úkoly. S těmi úkoly se mi to ale moc nedaří. Skoro všechno nechávám na poslední chvíli a pak jsem zbytečně vystresovaná a unavená.

Svůj volný čas si plánuji ráda. Dokonce jsem se v karanténě naučila vařit, takže už přes týden vařím sama, což oceňuje hlavně mamka. Za tuto dovednost budu jednou Číně a netopýrům vděčná. A nejen za vaření. Začala jsem také cvičit, stejně jako mnoho dalších lidí po celém světě. A poslední velkou výhodou je můj nový jídelníček, který si můžu vybrat sama. Snažím se jíst zdravě a na přípravu těchto zdravých snídaní a svačinek mám dostatek času, což bych v době prezenční výuky neměla.

Ale i přes všechny výhody by už tento neobvyklý rok mohl skončit.

Autor textu: Markéta Novotná

MŮJ NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITEK NA GYMNÁZIA

Můj nejkrásnější zážitek na třineckém gymnáziu byl v první školní den, když jsem se skamarádil s Matoušem. Když jsem totiž šel poprvé do naší třídy, skoro nikoho jsem tam neznal. Chtěl jsem si sednout do prvních lavic, protože to je dle mého názoru nejlepší místo. Nejvíce se tam dokážu soustředit, nejlépe vidím na tabuli a dobře se mi poslouchá učitele. Jenže když jsem přišel do třídy, byly už dvě první lavice obsazené. Proto jsem si vybral poslední volnou lavici v první řadě a čekal jsem, co bude. Byl jsem docela nervózní. Chvíli poté přišel nějaký kluk a zeptal se, jestli si může přisednout. Toho kluka jsem znal jen z vidění. Hrál na klavír u stejné učitelky ze Základní umělecké školy jako já, ale nikdy jsme si spolu nějak moc nepovídali. Byl jsem zvědavý, jak to dopadne. Lépe jsem ho pak poznal až na adaptačním kurzu, který se konal o pár dnů později. Každý z nás byl sice v jiném týmu, ale díky tomu jsem se naučil vycházet i s jinými lidmi a seznámil se s nimi.

Zjistil jsem, že se Matouš kamarádí s mým bratrancem a že má podobné zájmy jako já, a proto nebylo těžké s ním mluvit. Mnoho jsme se toho o sobě navzájem dozvěděli a teď, když je distanční výuka, si občas spolu voláme a pomáháme si při studiu. Jsem velice rád, že takového kamaráda můžu mít a už se těším, až se znovu uvidíme ve škole. Tento moment si budu dlouho pamatovat. To byl za tu krátkou dobu, co jsem byl ve škole prezenčně, můj nejlepší zážitek.

Autor textu: Joel Pietak

ROK DISTANČNÍ VÝUKY

Covid-19 je celosvětový problém (nově se objevují i mutace) a s problémy se potýká celý svět. Celý svět se zastavil na omezení proti šíření infekce a každý stát se uzavřel do vlastní bubliny. Je to velice náročná situace, mnoho povolání ztrácí své uplatnění. Epidemiologická situace koronavirové infekce nedovoluje přítomnost v naší škole. Všichni se tedy učíme distančně z pohodlí domova. Naši rodiče se stávají našimi učiteli, protože nám zodpoví na pár otázek nebo pomůžou s daným učivem. Při distanční výuce zažívám něco jiného, nového a zajímavého. Ze začátku jsem se těšila, byla jsem nadšená, ale po několika měsících distanční výuky ze mě nadšení opadlo. Teď vidím i problémy a nedostatky s připojením a výpadky sítě. Je to velmi nepříjemné, když slyšíte každé třetí nebo páté slovo z výkladu. Distanční výuka má své výhody i nevýhody.

Já vidím výhody v tom, že si mohu sama rozhodnout o pořadí vypracování úkolů. Nejrychleji si udělám angličtinu, český jazyk, zeměpis. Myslím, že nám učitelé nedávají tolik úkolů, kolik by nám dávali, kdybychom byli ve škole. V této neklidné době trávím více času s rodinou, vlastně s mou rodinou trávím každý den. V distanční výuce jsem se naučila více samostatnosti, třeba si něco vyhledat, udělat zápis z učiva, zdokonalila jsem se v práci s počítačem. Protože mám do školy téměř 20 kilometrů, nemusím dojíždět a trávit čas čekáním na autobusové zastávce.

Nevýhody vidím v tom, že se nemůžeme setkávat se svými kamarády. Také to, že není normální výuka ve třídě. Nemůžeme využívat speciální učebny. Nemůžeme používat školní pomůcky, které jsou nyní odložené v kabinetě. Nemůžu navštěvovat školní jídelnu, kde jsem si vždy pochutnala.

Tento školní rok je jiný než předchozí, jelikož jsem v 5. ročníku neměla online hodiny.

Svůj pracovní den si organizuji podle toho, kolik času máme na úkoly. Ve volném čase trávím čas procházkami na čerstvém vzduchu, čtením knih, hrou na klavír, hrajeme společenské hry, maluji obrázky.

Tak už se moc těším, až se otevřou dveře školy a my usedneme do školních lavic a přivítáme se s vyučujícími. Také se těším na kamarády a spolužáky, abychom se dále poznávali, sdělovali si zážitky a smáli se spolu. 

Autor textu: Anežka Ponczová

JAKÉ JE TO UČIT SE DOMA

Vše to začalo začátkem března. Tenkrát jsem chodil na přípravné kurzy na gymnázium a v ten den jsme se dozvěděli, že se zavírají školy. Tenkrát se mě taťka ptal: „Jak dlouho si myslíš, že to bude trvat?” a já jsem mu na to odpověděl: „Tři týdny”, ale to jsem se bohužel spletl. Skoro nikdo z nás neznal slova jako koronavir nebo distanční výuka, ale teď už těmto slovům rozumí každý z nás.

Podařilo se mi dostat na třinecké gymnázium. První měsíc jsme byli ve škole, ale pak se to prudce zhoršilo: nouzový stav, o mnoho víc nakažených a také víc mrtvých lidí. Učitelé tušili, že se zase bude vyučovat distančně, proto se snažili naši třídu co nejdřív naučit na platformu Teams, ve které probíhá online výuka. Vše jsem rychle pochopil. Studium na gymnáziu je pochopitelně těžší než na základní škole, mám míň času jít ven a není mi příjemné pořád sedět u obrazovek. Občas mě z toho bolí hlava.

Ale má to i své výhody. Mohu později vstávat, nemusím dojíždět, mám klid na přemýšlení a nemusím se podřizovat pracovnímu tempu ostatních. A také si myslím, že jednou si budu moci říct, že jsem zažil něco, o čem se budou mé děti nebo vnoučata učit v dějepise.    

Zatím asi nejkrásnější zážitek na gymnáziu byly samé jedničky na vysvědčení a také pochvala třídního učitele. Ale ty další mě určitě čekají…

Autor textu: Matouš Rucki

GYMNÁZIUM, TŘINEC – MOJE VOLBA

Asi už od čtvrté třídy byl můj cíl dostat se na gympl. Ve své třídě jsem se necítila moc dobře. Chtěla jsem změnit školu, tak jsem zkusila přijímačky. Divím se, že to vyšlo. Moc jsem si nevěřila. Když jsem se dozvěděla, že jsem to zvládla, skákala jsem radostí.

První den na gymplu jsem cítila, že jsem konečně mezi svými a není tam nikdo, kdo by se mi posmíval, že jsem šprt. Nebylo těžké se seznámit, postupně jsem se se všemi skamarádila.

Prezenční výuka byla v pohodě, až na ty roušky. Všichni si na to stěžovali a myslím si, že nikomu není příjemné nosit nějaký „náhubek“. Taky mi vadilo, že nebyl tělocvik, Byl to předmět, ve kterém se mohl člověk odreagovat od učení a zasportovat si. Místo něj byly jen procházky.

Distanční výuku mám asi raději. Na všechny úkoly mám více času, později vstávám a můžu se při výuce i občerstvit. Úkoly si můžu rozvrhnout, jak chci, a nikomu na tom nezáleží, hlavně ať to mám do termínu odevzdání. Já s tím ale nemám problém. Když přijde úkol, hned si ho udělám a pak mám klid. Třeba v pátky mám už jen tři hodiny, protože si ostatní udělám dřív.

Jsem moc ráda, že chodím na gympl!

Autor textu: Andrea Serafinová

UŽ JE TO SKORO ROK…

Když před rokem začal Covid 19 a my najednou museli zůstat doma a učit se z domu, tak to bylo moc těžké. Už si ani nevzpomínám, jaké to bylo na samotném začátku. Ale neměli jsme žádné Teamsy, učitelka nám dala na týden úkoly popsané v mailu nebo vytištěné na papíře. Ani jsme je nekopírovali a neposílali zpět učitelce. Až když jsme se vrátili do školy, měli jsme jí je předat. Mockrát jsem ani nevěděla, co se mám učit a co mám za úkol.

Vůbec mě to nebavilo a učit jsem se donutila jen proto, že jsem chtěla udělat přijímačky na gympl. S tím mi pomohla mamka, se kterou jsem procházela úkoly z češtiny a matematiky.

Teď to je jiné.  Zvykla jsem si na to se učit doma u počítače, i když mě to někdy nebaví. Taky tím, že nejsme ve škole, máme hodně úkolů, které dělám většinou na poslední chvíli.

Výhodou je to, že nemusím ráno vstávat a mohu vstát těsně před začátkem hodiny. Kdykoli se mohu najíst, napít, mám u sebe svého psa, který mi někdy spí u nohou. 😊 Nevýhodou je, že někdy jsou hodiny, kdy je učivo pro mě nezajímavé a vydržet se soustředit celou hodinu je těžké.

Těším se do školy stejně jako většina mých spolužáků.

Autor textu: Eliška Skřičková

DISTANČNÍ VÝUKA A JÁ

V roce 2020 touto dobou jsem byl na jarních prázdninách v polských Tatrách. Začínaly se objevovat první informace o Covidu 19. Vrátili jsme se z dovolené a do tří týdnů se zavřela škola a začala distanční výuka. 

Ze začátku to nešlo moc dobře. Za chvíli jsme si ale zvykli. Nejprve byly všechny předměty formou samostudia, později začaly i online hodiny. Tato výuka mi vyhovovala, protože jsem měl víc času na přípravu na přijímačky, posunul se i jejich termín. Díky tomu jsem se na ně mohl lépe připravit a podařilo se mi přijímačky udělat. Do nové školy jsem se velmi těšil.

Nové prostředí, učitelé i spolužáci mi vyhovují, proto mi bylo líto, že školu zavřeli. Přišel jsem o osobní kontakt s kamarády a zrušily se školní kroužky. Na druhou stranu má distanční výuka i spoustu výhod, např. více volného času, méně školních hodin, více času na učení. Líbí se mi, že můžu více využívat programy jako je PowerPoint nebo Word.

Co se týká online výuky na základní škole, tak se tam úkoly odevzdávaly velice pozdě a když se učitel zeptal, nikdo neodpověděl. Na gymnáziu se skoro všechny úkoly odevzdávají v termínu a když se učitel zeptá, vždy někdo zareaguje.

 Velmi se mi líbí slovní hodnocení učitelů, např.

Velmi pěkné, Raule, s chutí jsem si tvůj text přečetl a prožil jeden den se staroegyptským kameníkem.

Tak jsem si to představoval, takže hodnotím „jedničkou“ plus přidávám plusový bod za grafický doprovod! 🙂 Bylo to fajn!,

Je to pro mě něco nového a vždy mě to potěší a motivuje k další práci i v době distanční výuky.

Autor textu: Raul Stuchlík

   

          

 

Biologická olympiáda bude

I letošní, už 55. ročník Biologické olympiády se uskuteční, ovšem vzhledem k současné epidemiologické situaci s celou řadou modifikací.

Témata letošního ročníku zůstávají stejná, jako tomu bylo u ročníku předcházejícího. Pro kategorie A a B se jedná o téma Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Pod tímto názvem se skrývá vše o obraně organismů proti jiným organismům, tedy mechanická a chemická ochrana rostlin i živočichů, ochranný vzhled, imunita, ale i ochranné typy chování. Pro kategorie C a D je připraveno téma Těžký život ve vodě.
Přípravné texty a seznamy organismů k poznávání najdete na www.biologickaolympiada.cz

Školní kola všech kategorií se uskuteční v týdnu 25.–31. 3. 2021, nejpravděpodobněji online. Bude připravený test a poznávání přírodnin. Pro kategorie C a D bude připravený i laboratorní úkol, který bude možné realizovat v domácím prostředí.

Všichni zájemci se nahlásí písemně do soukromého chatu na Teams na adresu hana.frankova@gymtri.cz. Do chatu mi napište, že máte zájem se soutěže zúčastnit, a také třídu, do které chodíte, případně i kategorii, ve které budete soutěžit. V případě většího zájmu vytvořím v Teams nový kanál Biologická olympiáda, do kterého vás přidám a kde pak najdete veškeré informace.

 

Festival – Týden mozků

Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998 více o akci

Zdroj: O Festivalu – Týden mozku AV ČR. [online]. Copyright © Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. [cit. 11.03.2021]. Dostupné z: http://www.tydenmozku.cz/festival/

A jaké přednášky uslyšíte?

16. 3. 2021   9:30 – 11:00 h   Chemie psychedelických látek<https://youtu.be/YySdKXXdsbs>

Odkaz na stream: https://youtu.be/YySdKXXdsbs

16. 3. 2021   11:00 – 12:30 h   Psychedelika jako potenciální léčiva v psychiatrické praxi<https://youtu.be/hXDp1fCyGQE>

Odkaz na stream: https://youtu.be/hXDp1fCyGQE

Kompletní informace naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/popularizace/projekty/tyden_mozku>.

Letní vědecký tábor VŠCHT Praha pro žáky středních škol

Letní stáž ve firmě Fénixfert<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/ss>

Termín konání tábora:     25. – 30. 7. 2021
Věková kategorie:             15 – 17 let (i pro žáky s přestupem z 9. třídy ZŠ na 1. stupeň SŠ)
Kapacita:                             24 dospívajících chemiků
Cena:                                   2800 Kč
Pokud se tábor bude moct vzhledem k situaci, kterou bedlivě sledujeme, uskutečnit, nástup na něj bude v neděli 25. 7. 2021 od 17:00 do 18:00 na koleji Volha, K Verneráku 950/45, 14800 Praha-Kunratice.
Kompletní informace naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/ss>.
Přihlašování je do 15. 4. 2021 ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/prihlaska>.

Kariérní poradenství pro žáky středních škol Skupinový kariérní coaching<https://pkc.vscht.cz/karierni-poradna/karierni-poradenstvi-pro-ss>

V rámci skupinového coachingu se můžeš ptát nebo jen poslouchat, na co se ptají ostatní z tvých vrstevníků, a dozvědět se tak informace, které ti pomohou s výběrem vysoké školy a oboru. Dozvíš se také něco o tom, proč zvolit právě VŠCHT.
Individuální kariérní konzultace<https://studuj.vscht.cz/magazin/karierni-konzultace-pro-stredoskolaky/>
Během individuální konzultace si můžeš ujasnit, který obor na této škole je pro Tebe ten pravý. Pokud stále váháš mezi několika vysokými školami, můžeš získat další informace pro své finální rozhodnutí.
Kompletní informace a přihlašování k poradenství naleznete ZDE<https://pkc.vscht.cz/karierni-poradna/karierni-poradenstvi-pro-ss>

Konzultace pro maturanty
VŠCHT Praha nabízí s ohledem na epidemiologickou situaci a s ní související omezení na středních školách pomoc žákům i jejich učitelům v podobě individuálních konzultací k maturitě z chemie, matematiky a biologie.
Více naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss>.

Fotosoutěž Svět (je) chemie

VŠCHT Praha vyhlásila 12. ročník Fotosoutěže Svět (je) chemie 2021. Své fotografie do 1. kola můžete nahrávat do 15. 6. 2021 v rámci přihlašovadla ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez/prihlaska>.
Kompletní informace naleznete ZDE<https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez>.

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

17. 2. 2021 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Stejně jako většina soutěží proběhlo on-line. Naši žáci soutěžili ve všech kategoriích a vedli si velmi dobře. Na pomyslných stupních vítězů se umístili: Petr Martynek na 1. místě v kategorii D a David Mordáč na 3. místě v kategorii C. Za reprezentaci školy děkujeme všem, kteří se popasovali se složitými úkoly, a přejeme hodně štěstí postupujícím do Krajského kola.

Naši školu reprezentovali: Joel Pietak, Matouš Rucki, Bára Gajzdzicová v kategorii A, Tereza Kostková, Matěj Čmiel a Matěj Fojkes v kategorii B, David Mordáč, David Běhálek a Tabita Piataková v kategorii C a Petr Martynek, Jakub Hložek a Rudolf Kubik v kategorii D.

DofE funguje i v lockdownu

Ve 188 zemích světa jsou zavřené školy. Doma zůstalo 1,54 miliardy školáků a milióny učitelů. Výuka je pro mnohé náročná, složitá, nemohou si plnit své cíle a sny a hlavně je pro ně těžké udržet si vnitřní motivaci a řád, aby se opět zařadili do společnosti a aktivního života, jakmile pandemie odezní. Proto je malý zázrak, že se v této době 26 gympláků rozhodlo zapojit do programu DofE, nevzdávají se a nepřestávají na sobě pracovat.  Sportují, zdokonalují se v jazycích, vaření, kreslení, četbě, hraní na hudební nástroje, pozorují ptactvo a také se zapojili do dobrovolnické činnosti – pomáhají učitelům, doučují sourozence či spolužáky nebo uklízejí své okolí. 

Podpořte je i vy – spolužáci a učitelé. 

Škomam 2021

I letos se konal další ročník Školy matematického modelování (Škomam), který pořádá Katedra aplikované matematiky VŠB – TU Ostrava. Kurz určený především pro studenty maturitního ročníku byl tentokrát dvoudenní a celý online. 

Studenti Adam Gabrys, Ondřej Hložek, Pavel Bojko, Vojtěch Spratek a Daniel Romanowski rozhodně nelitovali, že se kurzu zúčastnili. Vyslechli si mnoho zajímavých online přednášek, zkusili si interaktivní počítačová cvičení. Hodně nového se dozvěděli a zjistili, za čím vším stojí matematika… Zaujala je také přednáška týkající se aktuálního tématu této doby – screeningové testování, chybovost různých druhů testů či matematické modelace šíření nákazy mezi lidmi. 

Seminář je každoročně pro studenty přínosem a jsme rádi, že se i přes nepříznivou situaci konal alespoň touto formou.