Projekty

Doučování žáků škol

 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Popis programu: Program představuje formu pomoci žákům, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků, zejména těm, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. 

Cíl programu: Cílem programu není nahradit výuku ve škole, ale výuku doplnit a prohloubit v závislosti na individuálních potřebách žáka, a to nejen ve vztahu k probírané látce, ale také k osvojení návyku samostatného studia, pravidelné přípravy a dalších kompetencí, které jsou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních vzdělávacích programů.

 

Modernizace chemické laboratoře

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005667

Žadatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Poskytovatel dotace: Státní rozpočet ČR a prostředky EU – Evropský fond pro regionální rozvoj

Datum ukončení projektu: 30.09.2018

Popis projektu: Primárním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizace přispěje rovněž ke zvýšení dostupnosti infrastruktur pro vzdělávání a celoživotní učení. Vybudování kvalitní a moderní laboratoře chemie je spojeno s dobudováním bezbariérovosti celé školy a se zlepšením internetové konektivity. Specifickým cílem je zkvalitnění výuky přírodních věd, zejména chemie, a efektivní propojení teoretické výuky s praktickou.

EUROgymnázia

aneb Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání

Hranice, která...

Hranica, ktorá nerozděluje, ale spája <!--- Webové stránky projektu ---!> Gymnázium v Třinci se v roce 2010 stalo partnerem Gymnázia Žilina, Varšavská cesta v projektu Hranica, ktorá nerozděluje, ale spája. Jedním z cílů je mapovat histo...
Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace

Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace

Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace Náplň projektu: Projekt počítá se zapojením 1 pedagoga a minimálně 4 studentů z každé vybrané školy (celkem 3 na každé straně hranice CZ-SK) a vytvoření interaktivní mapy s názvem „Těšínsk...

Moderní škola

V rámci OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ I (číslo výzvy 02_16_035) naše škola získala prostředky ve výši 940 090,- Kč na realizaci projektu s názvem Moderní škola. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006657 Cílem projektu je podpořit ...

Můj pracovní sešit

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Interaktivní výuková aplikace - Můj pracovní sešit

Projekty ROP

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury ...

Školní výuková zahrada

V rámci projektu skupina žáků 3.C šestiletého studia pod pedagogickým vedením Mgr. Brukové zpracovala žádost o grant. Po schválení žádosti o projekt si třída navrhla, jak bude školní výuková zahrada vypadat a co na ní chtějí pěstovat. Další třídy s...

Učíme ve 21. století

Evidenční číslo : 2018-1-CZ01-KA101-047172  Název projektu: Učíme v 21. století Termín realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020 V rámci tohoto projektu, financovaného z programu EU Erasmus+ se uskuteční výjezdy 10 učitelů naší školy na zahranič...

Moderní škola II

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II) získala škola prostředky ve výši 1 737 328 Kč. Doba realizace projektu Moderní škola II (číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014098) byla stanovena na obdo...

Digitální učební materiály

Sady digitálních učebních materiálů byly vytvořeny v rámci projektu EU peníze středním školám, financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.