Projekty

Modernizace odborných učeben 

 • Název programu: Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027
 • Název výzvy: 7. výzva – Odborné učebny středních škol v Moravskoslezském kraji
 • Název projektu: Modernizace odborných učeben
 • Registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/23_007/0000300
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
 • Předmět a cíl projektu: V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 získala naše škola dotaci na rekonstrukci a modernizaci  čtyř odborných učeben (učebny biologie, matematiky a dvě učebny informatiky). Na potřebné stavební úpravy navazuje pořízení nového nábytku, počítačů a další didaktické techniky. Modernizace umožní žákům přístup k novým technologiím a vybavení, které podpoří praktické dovednosti a porozumění vědeckým principům, podpoří programování nebo analýzu dat atd. Zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků povede k  jejich úspěšnému uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce. 

 

The Mystery of Science

 • Program: Erasmus+
 • Název projektu: Sekrety nauki – The Mystery of Science
 • Klíčová akce: KA2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 
 • Registrační číslo projektu: 2020-1-PL01-KA229-082232_4
 • Celková částka: 27 394 EUR
 • Doba realizace projektu: říjen 2020 – září 2022
 • Projekt byl realizován v souladu s prioritami EU, Školním vzdělávacím plánem i Evropským plánem rozvoje školy.
Cíle projektu:
 • Zlepšení jazykových kompetencí žáků, aby dokázali anglicky komunikovat, čerpat informace z cizojazyčných zdrojů a osvojili si základní odborné pojmy jednotlivých vědních oborů v anglickém jazyce;
 • poznávání kulturních specifik jiných zemí v rámci EU, konkrétně Polska, Estonska, Chorvatska a Finska;
 • poznávání jiných systémů vzdělávání v rámci EU a sdílení zkušeností;
 • efektivní využití informačních technologií;
 • využití metody CLIL – propojení anglického jazyka s vědními obory: biologie, matematika, fyzika, chemie a zeměpis.

Do projektu bylo zapojeno 20 žáků naší školy a 10 vyučujících. V každé zemi se uskutečnila mobilita, které se účastnilo pět našich žáků se dvěma doprovázejícími učiteli. Koordinátorem projektu byla Mgr. Libuše Kohutová.

Odkazy na články k projektu: 

 

Šablony OP JAK

Projekt Šablony OP JAK  je spolufinancován Evropskou unií. 

 • Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
 • Název výzvy: Výzva č02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I
 • Název projektu: Šablony OP JAK
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002476
 • Délka trvání projektu: 1. 1. 2023 – 30. 4. 2025
 • Výše dotace: 2 310 752 Kč
 • Aktivity:
  • 1.III/ 8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • 1.III/ 9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • 1.III/ 10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • 1.III/ 3 Školní psycholog SŠ
 • Cíl projektu: Cílem projektu je posílit prostřednictvím realizace uvedených aktivit kvalitní a dostupné vzdělávání žáků školy.
 

Doučování žáků škol

 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Popis programu: Program představuje formu pomoci žákům, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků, zejména těm, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. 

Cíl programu: Cílem programu není nahradit výuku ve škole, ale výuku doplnit a prohloubit v závislosti na individuálních potřebách žáka, a to nejen ve vztahu k probírané látce, ale také k osvojení návyku samostatného studia, pravidelné přípravy a dalších kompetencí, které jsou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních vzdělávacích programů.

 

Modernizace chemické laboratoře

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005667

Žadatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Poskytovatel dotace: Státní rozpočet ČR a prostředky EU – Evropský fond pro regionální rozvoj

Datum ukončení projektu: 30.09.2018

Popis projektu: Primárním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizace přispěje rovněž ke zvýšení dostupnosti infrastruktur pro vzdělávání a celoživotní učení. Vybudování kvalitní a moderní laboratoře chemie je spojeno s dobudováním bezbariérovosti celé školy a se zlepšením internetové konektivity. Specifickým cílem je zkvalitnění výuky přírodních věd, zejména chemie, a efektivní propojení teoretické výuky s praktickou.

EUROgymnázia

aneb Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání

Hranice, která...

Hranica, ktorá nerozděluje, ale spája <!--- Webové stránky projektu ---!> Gymnázium v Třinci se v roce 2010 stalo partnerem Gymnázia Žilina, Varšavská cesta v projektu Hranica, ktorá nerozděluje, ale spája. Jedním z cílů je mapovat histo...
Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace

Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace

Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace Náplň projektu: Projekt počítá se zapojením 1 pedagoga a minimálně 4 studentů z každé vybrané školy (celkem 3 na každé straně hranice CZ-SK) a vytvoření interaktivní mapy s názvem „Těšínsk...

Moderní škola

V rámci OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ I (číslo výzvy 02_16_035) naše škola získala prostředky ve výši 940 090,- Kč na realizaci projektu s názvem Moderní škola. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006657 Cílem projektu je podpořit ...

Moderní škola 21. století

Erasmus+ školní vzdělávání KA1 - Projekty mobility osob 21st Century Modern School - Moderní škola 21. století reg. číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077695 Projekt realizujeme v souladu s prioritami EU, Školním vzdělávacím plánem i Evrops...

Můj pracovní sešit

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Interaktivní výuková aplikace - Můj pracovní sešit

Projekty ROP

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury ...

Školní výuková zahrada

V rámci projektu skupina žáků 3.C šestiletého studia pod pedagogickým vedením Mgr. Brukové zpracovala žádost o grant. Po schválení žádosti o projekt si třída navrhla, jak bude školní výuková zahrada vypadat a co na ní chtějí pěstovat. Další třídy s...

Učíme ve 21. století

Evidenční číslo : 2018-1-CZ01-KA101-047172  Název projektu: Učíme v 21. století Termín realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020 V rámci tohoto projektu, financovaného z programu EU Erasmus+ se uskuteční výjezdy 10 učitelů naší školy na zahranič...

Moderní škola II

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II) získala škola prostředky ve výši 1 737 328 Kč. Doba realizace projektu Moderní škola II (číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014098) byla stanovena na obdo...

Digitální učební materiály

Sady digitálních učebních materiálů byly vytvořeny v rámci projektu EU peníze středním školám, financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.