Články z kategorie Spolek rodičů


Pozvánka na shromáždění členů Spolku rodičů a přátel Gymnázia Třinec

Shromáždění členů Spolku rodičů a přátel Gymnázia Třinecse sídlem Komenského 713, 739 61 Třinec, se bude konat v sídle Spolku dne 1. 9. 2021 od 16 h (místo bude upřesněno dle vývoje epidemiologické situace).

PROGRAM JEDNÁNÍ

 1. Volba orgánů Shromáždění – předsedajícího, zapisovatele a skrutátora
 2. Představení Spolku, Zpráva o činnosti Spolku za uplynulý školní rok a plán činnosti pro následující školní rok
 3. Zpráva o hospodaření za uplynulý školní rok a schválení rozpočtu pro následující školní rok
 4. Zpráva revizní komise
 5. Schválení výše členského příspěvku pro následující školní rok
 6. Změna stanov Spolku
 7. Volba nových nebo potvrzení stávajících členů Výboru a Revizní komise
 8. Dotazy, diskuse, závěr

Prospěchové stipendium Spolku rodičů a přátel Gymnázia Třinec

Kritéria a postup pro podání žádosti o prospěchové stipendium 

 1. Žádost si mohou podat žáci, kteří v 1.–4. ročníku čtyřletého nebo ve 3.–6. ročníku šestiletého studia prospívali s vyznamenáním; tolerována je jedna výjimka. (To znamená, že maximálně jednou za 8 uvedených klasifikačních období studia mohl být žadatel hodnocen stupněm prospěl/a.) Nesplní-li žadatel tuto podmínku, bude jeho žádost vyřazena.
 2. O přidělení stipendií rozhoduje devítičlenná komise ve složení: 3 zástupci výboru spolku, 3 zástupci pedagogů školy, 3 žáci z předmaturitních ročníků.
 3. Žádost vyplní žáci do 10. května 2022 na http://informatika.gymtri.cz/stipendium/. Vytištěnou a podepsanou žádost odevzdají do uvedeného data žadatelé rovněž na sekretariátu školy.
 4. V žádosti žáci uvedou:
 • průměrný prospěch v jednotlivých klasifikačních obdobích (zaokrouhlený na 2 desetinná místa);
 • umístění ve školních, popř. okrskových (1. – 3. místo), okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kolech soutěží (1. – 10. místo), přičemž u každé soutěže bude uvedeno pouze nejvyšší dosažené hodnocení; žáci čtyřletého studia uvedou úspěchy dosažené v průběhu celého studia na gymnáziu, žáci šestiletého studia uvedou úspěchy dosažené v průběhu 3. – 6. ročníku;
 • aktivity pro školu, jako např. členství ve školním pěveckém sboru, působení ve školním parlamentu, reprezentace školy na veřejnosti, spolupráce se Spolkem rodičů a přátel Gymnázia Třinec aj.,
 • ostatní aktivity: spolupráce s městem/obcí či neziskovými organizacemi, reprezentace ZUŠ, TJ, DDM či dalších institucí, dobrovolnické či jiné veřejně prospěšné aktivity;
 • informace o svém dalším směřování, tj. volba VŠ, popř. zaměstnání.
 1. Úspěšné absolvování zkoušek FCE ani jiných placených kurzů se body nehodnotí. 
 2. Do žádosti neuvádějte absolvování autoškoly, placené brigády apod.
 3. Žadatelům budou dle průměrného prospěchu, úspěchů v soutěžích a ostatních aktivit uděleny body.
 4. Žadatelé budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a prvních deset bude navrženo na stipendium Spolku rodičů a přátel Gymnázia Třinec.
 5. V případě rovnosti bodů bude rozhodující průměrný prospěch žadatelů. Dojde-li i poté k rovnosti bodů, rozhodne vyšší počet bodů za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích.

Základní informace o činnosti SRPŠ Gymnázia Třinec

Výbor SRPŠ pracuje ve školním roce 2020/21 v tomto složení:

 • předseda: Ing. Jaroslav STOŠEK
 • místopředsedkyně: Irena MODEROVÁ
 • jednatelka: Mgr. Soňa BRUDNÁ
 • hospodářka: Ing. Dana MARTYNKOVÁ
 • členové: Marcela SIKOROVÁ, Julija JEŽKOVÁ, PhDr. Marcela KLUSOVÁ, Dana BALCAROVÁ, Radim FOJKES, Petr KUKUTSCH, Lenka HLOUŽKOVÁ, Ing. Alexandr HRADIL, Ing. Jan SIKORA, Ing. Květoslava  STRYCZKOVÁ, Ing. Michael TROJKA, Mgr. Romana ĆMIELOVÁ, Soňa NOVOTNÁ
 

Revizní komise SRPŠ pracuje ve školním roce 2020/21 v tomto složení:

 • předsedkyně: Markéta BAJTKOVÁ
 • členky: Ing. Lenka SIKOROVÁ, Radka SLANINÁKOVÁ
 

Informace o aktivitách Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Tradiční aktivity SRPŠ

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Stanovy SRPŠ Gymnázia Třinec

Formulář žádosti o sociální příspěvek SRPŠ: Žádost o sociálni příspěvek SRPŠ

Rámcový program pravidelných jednání výboru SRPŠ (vždy druhé úterý v měsíci): Program jednáni

Zájemci o práci ve výboru SRPŠ mohou kontaktovat kohokoliv ze současných členů výboru.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2020

Mimořádná doba vyžaduje mimořádné akce… V aule gymnázia dne 26. 6. 2020 takovou akcí bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům. Vše proběhlo komorně, tentokrát pouze za přítomnosti vedení školy a učitelů. Ředitelka školy, Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D., předala nejlepším studentům finanční odměny SRPŠ a mimořádná stipendia.

 

Video

Ohlédnutí za letošním plesem

V pátek 24. 1. 2020 se konal v krásných prostorách hotelu Vitality již tradiční ples pořádaný Spolkem rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec. Kladné ohlasy na tuto akci zajistila skvělá živá hudba, velkým potleskem oceněné vystoupení skupiny The Striped, tvořené studenty gymnázia, vynikající večeře, připravená kuchařským týmem hotelu, a také bohatá tombola.

Na podzim byla výborem SRPŠ vyhlášena soutěž, ve které šlo o největší účast příznivců jednotlivých tříd na plese. Podle označených vstupenek vhozených do sběrného boxu se vítězi se shodným počtem účastníků plesu staly třídy 1. A a 2. A. A jelikož vítězství má být oceněno finanční dotací 3 000 Kč, bude tato částka předána zástupcem výboru SRPŠ během března každé z těchto tříd. Třídní učitelé mohou po dohodě s žáky a rodiči tuto výhru využít na jakoukoliv školou pořádanou akci ve školním roce 2019/2020. Oběma třídám blahopřejeme a děkujeme za jejich podporu.

Členové výboru dále vylosovali 6 majitelů podepsaných zakoupených vstupenek bez účasti na plese. Vylosovaným výhercům byly předány drobné dárky.

Ples v číslech:

Příjmy:

 • vstupné (místenkové, dobrovolné)                                                              112,6 tis. Kč
 • tržby z plesu (tombola, šatna, bar SRPŠ, finanční dary)                               61,0 tis. Kč

Výdaje:

 • pronájem prostor                                                                                        0 Kč
 • gastronomie a služby hotelu                                                                      62,9 tis. Kč
 • výdaje SRPŠ (občerstvení, kancelářské potřeby)                                         17,4 tis. Kč
 • hudební produkce                                                                                     10 tis. Kč
 • odměny organizátorům, studentům, členům výboru SRPŠ                            0 Kč

Čistý příjem z plesu v předběžné výši 83,3 tis. Kč bude použit na financování aktivit studentů a školy v souladu se stanovami SRPŠ.

Dovolte nám při této příležitosti poděkovat všem dárcům a sponzorům plesu, třídám, které přispěly do tomboly, i rodičům, kteří se plesu neúčastnili, ale zakoupili dobrovolné vstupné. Poděkování patří také členům výboru SRPŠ za přípravu a organizaci plesu, majitelům hotelu Vitality za bezplatné poskytnutí reprezentativních prostor, personálu hotelu za vynikající gastronomii a špičkové služby, dobrovolníkům z řad studentů, kteří pomohli se zajištěním hladkého průběhu plesu. V neposlední řadě děkujeme hudebníkům z Pearbandu, jež se starali o dobrou zábavu až do brzkých ranních hodin a pomohli s ozvučením studentské hudební formace The Striped, která ples báječně zahájila a roztančila. Děkujeme třídním učitelům a sekretariátu gymnázia za pomoc s výběrem vstupného. A samozřejmě děkujeme všem hostům, kteří svou účastí prokázali sounáležitost s naším gymnáziem.

Věříme, že jste se dobře bavili, a za rok opět na shledanou.        

Výbor SRPŠ       

Slavnostní předání maturitních vysvědčení – aktualizováno

V sobotu dne 4. 6. 2016 jsme se v divadelním sále Kulturního domu Trisia, a.s. rozloučili s letošními maturanty. Milá slova k absolventům, ale i k rodičům pronesli starostka města Třince RNDr. Věra Palkovská, významný sponzor Spolku rodičů a přátel školy Ing. Ján Moder a ředitelka školy Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. Někteří z absolventů byli oceněni také za sportovní a kulturní reprezentaci gymnázia nebo za vynikající prospěch během celého studia. Tak jako v minulých letech i letos se netrpělivě čekalo na vyhlášení 10 nejlepších studentů, kteří byli oceněni motivačním stipendiem Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec. Zpestřením byla výstava výtvarných prací v předsálí,  na které mnozí absolventi mohli najít svá díla, a také hudební vystoupení v průběhu slavnostního aktu. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě slavnostního večera, i všem účastníkům akce.
P6039336

Fotogalerie a video – Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Rekonstrukce posilovny je dokončena

PB108499Dobrá zpráva – posilovna je dokončena! Od června 2015 probíhala rekonstrukce prostor posilovny. Práce zahrnovaly výměnu oken, opravu zdiva, pokládku nové betonové podlahy a moderní podlahové krytiny a samozřejmě novou výmalbu. To vše se podařilo dokončit do září 2015. Ve druhé fázi došlo na vybavení prostor sportovním náčiním, které mohla škola zakoupit díky štědrému finančnímu daru Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec. Nově byly pořízeny např. posilovací lavice, bradla, činky, posilovací tyče, balanční podložky, závěsný posilovací systém TRX, step bedýnky, karimatky a další sportovní pomůcky. Místnost byla vybavena také dvěma LCD televizními obrazovkami a zrcadly. Společnost Vitality Slezsko, s.r.o. nám věnovala rovněž posilovací věž a běžecký pás.

V souvislosti s rozdělením posilovacích prvků jsme zřídili také tzv. MINIPOSILOVNU v zázemí velké tělocvičny. Ta bude sloužit studentům, kteří při míčových hrách zrovna střídají, nebo těm, kteří nemohou cvičit v plné zátěži.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak nová posilovna vypadá a jaké vybavení je zde k dispozici. Všem uživatelům rekonstruované posilovny přejeme krásné sportovní zážitky.

Fotogalerie