Úřední deska

Konkurzy vyhlášené Radou Moravskoslezského kraje

Veřejné zakázky malého rozsahu

Nákup ICT 2023

 

Informace zveřejněné na základě vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, stanovuje zveřejnění informací v této struktuře:

 1. Název: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení: Škola je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb. Moravskoslezský kraj (sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava; IČ: 70890692). Poslední úplné znění zřizovací listiny vydalo zastupitelstvo kraje na základě svého usnesení č. 11/1261 ze dne 13. března 2019. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
 3. Organizační struktura: 
  Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.
  Organizace se člení na tyto organizační útvary:
  pedagogický úsek – všichni pedagogové;
  administrativní úsek – administrativní pracovnice/referentka; ekonomka; fakturantka, referentka majetkové správy; správce ICT;
  provozní úsek – vedoucí uklízečka, uklízečky, údržbář;
  školní jídelna – vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařky, pracovnice provozu školní jídelny. 
 4. Kontaktní spojení:
  4.1 Kontaktní poštovní adresa: Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec
  4.3 Úřední hodiny: denně 9.40–10.00 h a 13.30–14.30 h
  4.4 Telefonní čísla: +420 558 325 284, +420 602 368 960
  4.5 Adresa internetových stránek: www.gymtri.cz
  4.6 Adresa podatelny: Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec (Dokumenty v elektronické podobě přijímáme na následujících technických nosičích: CD ROM, DVD ROM, USB Flash disk, USB externí HDD.)
  4.7 Elektronická adresa podatelny: sekretariat@gymtri.cz, GTR@po-msk.cz
  4.8 Datová schránka: cvrqybw
 5. Případné platby lze poukázat:
  Číslo účtu školy: 713713713/2700
  Číslo účtu školní jídelny: 1387680999/2700
  Platby je možno realizovat také v hotovosti v pokladně školy v jejích úředních hodinách: denně 9.40 – 10.00 h a 13.30 – 14.30 h.
  Poznámka: Před uskutečněním platby kontaktujte ekonoma školy, který vám sdělí číslo variabilního symbolu, nutného pro identifikaci platby.
 6. IČO: 00601390
 7. Plátce daně z přidané hodnoty: Organizace není plátcem DPH.
 8. Dokumenty: 
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
  Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
  Školní vzdělávací programy
  Strategie rozvoje školy
  Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
  Výroční zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace
  Zřizovací listina
  Školní řád
  8.2 Rozpočet: Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html. 
 9. Žádosti o informace: Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
  ústně – na sekretariátu školy v úředních hodinách (denně 9.40–10.00 h a 13.30–14.30 h);
  písemně – osobně na sekretariátu školy nebo poštou na kontaktní poštovní adresu (viz výše);
  e-mailem – zaslaným na adresu sekretariat@gymtri.cz, GTR@po-msk.cz;
  telefonicky – na číslech +420 558 325 284, +420 602 368 960.
  V případě ústního podání žádostí o poskytnutí informace reagují administrativní zaměstnanci nebo vedení školy ústní formou, v případě písemné formy podání je odpověď rovněž zpracována písemně. Není-li možno reagovat bezprostředně, je žádost o poskytnutí informace vyřízena maximálně ve lhůtě 15 dnů. 
 10. Příjem podání a podnětů: 
  ústně – na sekretariátu školy v úředních hodinách (denně 9.40–10.00 h a 13.30–14.30 h);
  písemně – osobně na sekretariátu školy nebo poštou na kontaktní poštovní adresu (viz výše);
  e-mailem – zaslaným na adresu sekretariat@gymtri.cz, GTR@po-msk.cz;
  telefonicky – na číslech +420 558 325 284, +420 602 368 960.
 11. Předpisy: 
  11.1 Nejdůležitější používané předpisy:
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon; https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon)
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500)
  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich)
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262)
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106
  11.2 Vydané právní předpisy:
  Školní řád
  Organizační řád 
  Provozní řád objektu
  Spisový řád
 12. Úhrady za poskytování informací: 
  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: 
  Sazebník úhrad za úkony spojené s prováděním zákona č. 106/1999 Sb.
  12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 13. Licenční smlouvy
  13.1 Vzory licenčních smluv: 
  Vzorem licenční smlouvy dle § 14a) zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace nedisponuje.
  13.2 Výhradní licence: Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy (sekce „Vzdělávání, věda a výzkum“).