Maturitní zkouška

Komplexní a vždy aktuální informace o maturitní zkoušce (termíny společné části, katalogy požadavků, ilustrační testy, maturitní zpravodaje aj.) najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/.

Jarní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky
 • Společná část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k MZ zvolí buď matematiku, nebo cizí jazyk vyučovaný na naší škole, tj. jazyk anglický, německý, španělský nebo ruský.
 • Zkoušky společné části MZ se konají formou didaktického testu. Didaktické testy společné části se konají v období od 2. května do 15. května
 • Časový rozvrh didaktických testů v jarním termínu MZ 2022.
 • Didaktický test z ČJL trvá 85 minut, didaktický test z cizího jazyka trvá 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), didaktický test z matematiky trvá 135 minut. Didaktický test z nepovinného předmětu matematika rozšiřující trvá 150 minut.
 • Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o jednu známku méně, neboť na konání testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška.
 • Didaktické testy budou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl. Hodnocení uspěl není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.
 • Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující.
 • Zkoušky společné části MZ může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
 • Aktuální katalogy požadavků pro zkoušky společné části MZ jsou k dispozici na stránkách https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku.
 • Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ 2022
Profilová část maturitní zkoušky
 • Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů.
 • Profilová část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.
 • Rozhodne-li se žák konat v rámci společné části MZ zkoušku z matematiky, musí si v rámci profilové části zvolit minimálně jednu zkoušku z cizího jazyka.
 • Žák může dále v rámci profilové MZ konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.
 • Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 
 • Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června. Písemné práce profilové části se konají od 1. dubna. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.
 • Termín ústních zkoušek jednotlivých tříd: 
4.D: 23. – 27. 5. 2022
4.E: 16. – 20. 5. 2022
6.C: 16. – 20. 5. 2022
 • Rozpis zkoušení jednotlivých žáků bude maturantům k dispozici 1 měsíc před konáním ústních maturitních zkoušek.
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
 • Pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň čtyři povinné zkoušky (§ 81 odst. 7 školského zákona), může jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
 • Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je stanovena pro cizí jazyk (na našem gymnáziu AJ) jazyková úroveň B2 a pro další cizí jazyk (na našem gymnáziu NJ, RJ, ŠJ) úroveň B1.
 • Jazykovým certifikátem lze také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části.
 • Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části zveřejnilo MŠMT zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-4
 • Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
 • Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2023 nahradit zkoušku z cizího jazyka v profilové části MZ
 • Formulář žádosti o nahrazení zkoušky z AJ

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Témata zkoušek profilové části MZ naleznete také v sekcích jednotlivých předmětů. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Profilová zkouška z ČJL

Zkouška z ČJL se koná vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemná práce z ČJL:
 • Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. (Maximální rozsah není stanoven.)
 • Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.
 • Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
 • Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 
 • Způsob záznamu vytvářeného textu: rukopisná forma – žák práci napíše na záznamový arch, který obdrží spolu se zadáním práce.
 • Zastoupeny mohou být tyto slohové útvary: úvaha, vypravování, popis, charakteristika, článek, recenze, zpráva, oznámení, reportáž, dopis (otevřený, motivační, formální), polemika.
Ústní zkouška z ČJL před zkušební maturitní komisí:
 • Pro ústní zkoušku z ČJL určí ředitel školy maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.
 • Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL na Gymnáziu, Třinec, příspěvkové organizaci: Seznam literatury k ústní maturitní zkoušce 2021/2022
 • Kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem: Kritéria pro sestavení seznamu pro školní rok 2021/2022
 • Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá seznam svému vyučujícímu ČJL do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. (Neodevzdá-li žák do uvedeného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu.)
 • K sestavení vlastního seznamu literárních děl žáci použijí tuto šablonu.
 • Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
 • Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

 

Profilová zkouška z cizího jazyka

Zkouška z cizího jazyka se koná vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. 

Písemná práce z cizího jazyka:
 • Zadání písemné práce z AJ bude obsahovat 2 slohové útvary. Minimální celkový rozsah obou textů je 200 slov, maximální rozsah není stanoven. Delší slohový útvar (vyprávění, článek, charakteristika, popis, formální dopis – žádost nebo stížnost, neformální dopis nebo email, argumentační esej, recenze, motivační dopis nebo úvaha) má stanovený minimální rozsah 130 slov, kratší slohový útvar (oznámení, instrukce, pozvánka, vzkaz, pohled, e-mail, popis nebo návod) má stanovený minimální rozsah 60 slov.
 • Písemná práce z dalšího cizího jazyka (NJ, RJ, ŠJ) bude spočívat ve vytvoření jednoho souvislého textu a je pro ni stanoven minimální rozsah 200 slov. Maximální rozsah není stanoven. Zastoupeny mohou být tyto slohové útvary: dopis, e-mail, vypravování, článek, popis, charakteristika.
 • Písemná práce z cizího jazyka trvá 60 minut.
 • Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
 • Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví jedno zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.
 • Způsob záznamu vytvářeného textu: rukopisná forma – žák práci napíše na záznamový arch, který obdrží spolu se zadáním práce.
Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí:
 • Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy stanoví 20 až 30 témat.
 • Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
 • Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Odkazy na stránky jednotlivých předmětů

Předměty

 

Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky
 • Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 20. září. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

 

Pomoc s přípravou k maturitní zkoušce na ČT edu

Videa, která mohou pomoci s přípravou k maturitní zkoušce z ČJL, M a AJ najdete také na ČT edu: https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/maturita?utm_source=DC&utm_medium=SS&utm_campaign=maturita