Maturitní zkouška

Aktuální změny v systému konání maturitních zkoušek

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. Písemná práce a ústní zkouška budou konány v profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka zvoleného ve společné části maturitní zkoušky.

Nově se do školského zákona doplňuje ve společné části maturitní zkoušky nepovinný zkušební předmět – matematika rozšiřující. Tento zkušební předmět nahrazuje jako rovnoprávná maturitní zkouška stávající zkoušku Matematika+. Jedná se o zkoušku z matematiky na vyšší úrovni, obsahově i formálně obdobný zkoušce Matematika+. Didaktický test bude centrálně zadáván a vyhodnocován Centrem jako ostatní didaktické testy společné části maturitní zkoušky.

Základní informace

Komplexní informace o maturitní zkoušce (termíny společné části, katalogy požadavků, ilustrační testy, maturitní zpravodaje aj.) najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/.

Jarní zkušební období 2021

Společná část maturitní zkoušky
 • Společná část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k MZ zvolí buď matematiku, nebo cizí jazyk vyučovaný na naší škole, tj. jazyk anglický, německý, španělský nebo ruský.
 • Zkoušky společné části MZ se konají formou didaktického testu. Didaktické testy společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2021. Konkrétní termíny konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději 1. září 2020 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2021. 
 • Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující.
 • Zkoušky společné části MZ může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
 • Zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. (Viz web MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33527). Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro MZ z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. (Viz web MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z.)
Profilová část maturitní zkoušky
 • Profilová část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.
 • Rozhodne-li se žák konat v rámci společné části MZ zkoušku z matematiky, musí si v rámci profilové části zvolit minimálně jednu zkoušku z cizího jazyka.
 • Žák může dále v rámci profilové MZ konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.
 • Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní ji nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části MZ.
 • Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 
 • Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2021. Písemné práce profilové části se konají od 1. dubna 2021. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.
 • Pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň čtyři povinné zkoušky (§ 81 odst. 7 školského zákona), může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021 zveřejnilo MŠMT zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-4.

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Nabídka zkoušek profilové části 2021

Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Témata zkoušek profilové části MZ naleznete na těchto webových stránkách v záložce Pro studenty – Maturita – Maturitní témata.

Podzimní zkušební období 2021

Společná část maturitní zkoušky
 • Didaktické testy společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 1. září do 10. září 2021. Konkrétní termíny konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději do 1. února 2021 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání do 13. srpna 2021.
Profilová část maturitní zkoušky
 • Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 20. září 2021. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2021, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.