Články autora Romana Cieslarová

EUROPASS 2021/2022

Europass – dodatky k osvědčení slovně popisují, co absolventi naší školy umí a v jakých profesích se mohou uplatnit. Dodatky jsou vydávány ve čtyřech jazycích. Údaj o EQF (Evropském rámci kvalifikací) pomůže zaměstnavateli v zahraničí porozumět úrovni dosaženého vzdělání absolventů školy. 

5 věcí, které potřebujete vědět o dodatku k osvědčení

Dodatky k osvědčení pro absolventy 4letého studia:

 

Dodatky k osvědčení pro absolventy 6letého studia:

Jak postupovat po přijímacích zkouškách

Dne 28. 4. 2022 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů. Poté škola provede vyhodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 28. 4. 2022 po 16. hodině. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

 1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 29. 4. 2022. (Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.) Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou střední školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu sekretariat@gymtri.cz.

2. Není-li uchazeč přijat:

 • může si jeden z rodičů vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pátek 29. 4. 2022 od 7 do 17 hodin nebo v pondělí 2. 5. 2022 od 7 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 2. 5. 2022 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. (Pro urychlení procesu přijímacího řízení preferujeme osobní předání rozhodnutí rodičům uchazeče.)
 • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde: Vzor odvolání proti nepřijetí.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Erasmus+ Mystery of Science

Už v pondělí naše škola přivítá 15 zahraničních žáků a 6 učitelů, kteří se budou účastnit výměnného pobytu v České republice v rámci mezinárodního projektu Erasmus+. Program je poměrně nabitý. V pondělí čeští žáci představí město Třinec a provedou zahraniční studenty školou i městem. V rámci této poznávací trasy budou odpovídat na otázky skrývající se pod QR kódy umístěnými na několika místech na trase. Odpoledne je naučíme zpívat Nonstop. V úterý dopoledne sfárají do dolu v Hornickém muzeu Landek a navštíví Svět techniky v Ostravě. Po návratu do školy je dostane do spárů náš profesor černé magie Mgr. Jiří Navrátík a po chemické show si i samotní žáci vyzkoušejí nějaká ta chemická kouzla. Ve středu se vydáme do Prahy po stopách legend, o kterých si všichni studenti přečetli v knížce 77 pražských legend. Ve čtvrtek budou v mezinárodních skupinách tvořit virtuální únikové místnosti, kde využijí všech znalostí, které získali v průběhu posledních dvou měsíců a zkušeností nabytých za tento týden. V pátek dopoledne proběhne testování únikových místností a bohužel i závěrečné rozloučení. Na polské, chorvatské a estonské přátele se moc těšíme a věříme, že si týden u nás užijí.

 Mgr. Libuše Kohutová, koordinátorka projektu Mystery of Science

Nová čísla účtů

Ke dni 1. 8. 2021 došlo ke změně školních bankovních účtů. Prosíme zejména všechny strávníky, aby své platby zasílali od tohoto data výhradně na nové číslo účtu školní jídelny.

 • Účet školy: 713713713/2700
 • Účet školní jídelny: 1387680999/2700

Přidělené variabilní symboly pro platby škole i školní jídelně jsou stále platné.

Pozvánka na shromáždění členů Spolku rodičů a přátel Gymnázia Třinec

Shromáždění členů Spolku rodičů a přátel Gymnázia Třinecse sídlem Komenského 713, 739 61 Třinec, se bude konat v sídle Spolku dne 1. 9. 2021 od 16 h (místo bude upřesněno dle vývoje epidemiologické situace).

PROGRAM JEDNÁNÍ

 1. Volba orgánů Shromáždění – předsedajícího, zapisovatele a skrutátora
 2. Představení Spolku, Zpráva o činnosti Spolku za uplynulý školní rok a plán činnosti pro následující školní rok
 3. Zpráva o hospodaření za uplynulý školní rok a schválení rozpočtu pro následující školní rok
 4. Zpráva revizní komise
 5. Schválení výše členského příspěvku pro následující školní rok
 6. Změna stanov Spolku
 7. Volba nových nebo potvrzení stávajících členů Výboru a Revizní komise
 8. Dotazy, diskuse, závěr

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků

Označení tříd:
 • 1.A (osmileté studium, učebna č. 84)
 • 1.D (čtyřleté studium, učebna č. 103)
 • 1.E (čtyřleté studium, učebna č. 104)

Žáci čtyřletého studia budou do tříd rozděleni podle volby cizího jazyka. Seznamy tříd budou vyvěšeny 1. září 2021 u vchodu do školy.

První dny ve škole:

Výuka bude zahájena 1. září 2021, žáci budou v 8 h čekat před školou, kde si je vyzvednou jejich třídní učitelé.  Následně proběhne testování žáků antigenními testy. S sebou musí žáci mít pouze vysvědčení dokládající ukončení 5./9. třídy ZŠ. Přezůvky stačí od 2. září, kdy bude žákům přidělena skřínka. Učebnice budou žákům 1.A rovněž vydány 2. září. Předpokládané ukončení prvního dne bude v 11 h. 2. září budou mít žáci 1. ročníků 4 vyučovací hodiny (do 11.40 h), poté půjdou na oběd. Od 3. září předpokládáme výuku dle stálého rozvrhu, který bude zveřejněn 1. 9. 2021. (V případě změn budou informace upřesněny na webových stránkách školy.)

Počet vyučovacích hodin v 1. ročníku:
 • 1.A – 29 hodin týdně,
 • 1.D, 1.E – 34 hodiny týdně.
Třídní schůzky:
 • První třídní schůzky pro rodiče žáků 1.A, 1.D a 1.E proběhnou 1. září 2021 v 16 h, rodičům zde budou předána přístupová hesla do informačního systému Bakaláři. (Nutné je osobní převzetí přístupového hesla.)
 • Další třídní schůzky probíhají tradičně v listopadu a v dubnu (vždy v úterý v 16 h).
Konzultační hodiny:
Většina pedagogů poskytuje žákům i rodičům konzultace každé úterý 13.30–14.15 h.
Klasifikace:  
 • Nemáme žákovské knížky, známky jsou vkládány do informačního systému Bakaláři a je možno je sledovat na webových stránkách školy, popř. prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony.
 • Učitelé hodnotí žáky známkami od 1 do 5. Každá známka má podle obtížnosti úkolu jednu ze tří hodnot (A – nejvyšší, B – střední, C – nejnižší), na jejich základě systém počítá vážený průměr.
Stravování:
 • K vyzvednutí oběda žáci používají čip, který slouží také ke vstupu do budovy školy a ke kopírování. Cena nevratného čipu je 37 Kč. (V případě ztráty lze zakoupit nový.)
 • Placení obědů upřednostňujeme bezhotovostně.
 • Na rozdíl od systému na většině ZŠ si u nás strávníci musí každý oběd přihlásit, a to buď na terminálu u vchodu do školní jídelny, nebo prostřednictvím internetu.
 • Hlavní jídlo si žáci vybírají ze dvou variant, polévka se vaří jen jedna.
 • Cena oběda: strávníci do 15 let věku – 29 Kč, strávníci ve věku 15 a více let – 31 Kč. (Pro celý školní rok je rozhodující věk, kterého žák dosáhne v průběhu školního roku, tj. v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.)
 • Čipy a variabilní symboly pro platby si bude možno vyzvednout u vedoucí školní jídelny již na konci prázdnin, tj. od 25. 8. do 31. 8. 2021 od 8 h do 12 h (popř. po telefonické domluvě i v jinou dobu, kontakt: 558 325 285, 602 359 259).
 • Vstup do kanceláře vedoucí školní jídelny je z parkoviště vedle budovy gymnázia.
 • V době žákovy nepřítomnosti je nutno důsledně odhlašovat obědy, protože podmínkou dotovaného oběda je přítomnost žáka na školním vyučování. (Od druhého dne neodhlášené stravy se doplácí režijní přirážka, která činí 67 Kč na jeden neodhlášený oběd.)
 • Oběd je nutno přihlásit či odhlásit nejpozději den předem do 13.30 h. (Oběd na pondělí je třeba přihlásit v pátek do 13.30 h.) V mimořádných situacích (nemoc) lze oběd telefonicky odhlásit v daný den do 8 h ráno.
Platby:
 • Při většině plateb upřednostňujeme bezhotovostní styk (lyžařské kurzy, turistický kurz, exkurze, plavání atd.).
 • Na počátku studia bude žákovi přidělen variabilní symbol, který bude používat pro platby na účet školy po celou dobu studia.
 • Prosíme nezaměňovat platby škole s platbami a variabilním symbolem pro školní jídelnu. Jedná se o dva samostatné účty.
Učebnice:
 • Žáci čtyřletého studia si musí učebnice kupovat – seznam je na webových stránkách školy.
 • Žáci osmiletého studia po dobu plnění devítileté povinné školní docházky učebnice dostanou od školy. Pracovní sešity si po dohodě s vyučujícími žáci zakoupí na začátku školního roku.
 • Na konci i začátku každého školního roku se koná burza učebnic, žáci si prodej učebnic domlouvají i prostřednictvím internetu.
 • Burza učebnic proběhne dne 2. 9. 2021 od 7.30 h do 10 h ve školní jídelně.
Pomůcky:
 • sešity dle pokynů vyučujících,
 • kalkulačka dle pokynu vyučujícího matematiky,
 • oblečení na TV (speciální podrážka není nutná),
 • pouze žáci 4letého studia – pracovní pláště s dlouhými rukávy do chemické laboratoře.
Adaptační pobyty:
Doufáme, že bude možno realizovat tradiční dvoudenní adaptační pobyty v Lomné, které plánujeme v těchto termínech:
 • 1.A: 7.–8. září 2021
 • 1.D:  8.–9. září 2021
 • 1.E:  9.–10. září 2021
Potvrzení o studiu:
Potvrzení o studiu žáci obdrží v průběhu prvních dnů vyučování, tj. 1.–3. září 2021.
Průkazy ISIC:

Škola nabízí svým žákům v případě jejich zájmu zvýhodněnou možnost vyřízení mezinárodního studentského průkazu ISIC. Žádost o průkaz bude možno podat během září 2021. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na našich webových stránkách: https://www.gymtri.cz/o-skole/isic/. Bližší informace na sekretariátu školy.

Starší články »