Články autora Romana Cieslarová


Výsledky přijímacího řízení 2019

Čtyřleté studium

Osmileté studium

 

Další informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

 
1. Je-li uchazeč přijat,

začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisové lístky vydává žákům jejich základní škola.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu gymnázia od 30. dubna 2019. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá.

Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu sekretariat@gymtri.cz.

2. Není-li uchazeč přijat:
 • může si vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pondělí 29. 4. 2019 od 15 do 18 hodin nebo v úterý 4. 2019 od 8 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 30. 4. 2019 odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka.
 • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Dne 28. 4. 2019 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů jednotné přijímací zkoušky. Poté škola provede hodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 29. 4. 2019 ve 14 h. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

 1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 30. dubna 2019.Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu sekretariat@gymtri.cz.
 1. Není-li uchazeč přijat:
 • může si vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pondělí 29. 4. 2019 od 15 do 18 hodin nebo v úterý 4. 2019 od 8 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 30. 4. 2019 odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka.
 • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Významné ocenění

Celkem 25 pedagogů převzalo letos u příležitosti Dne učitelů ocenění z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislawa Folwarczného. Byla mezi nimi i naše kolegyně Mgr. Miroslava Babilonová, která byla oceněna za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Srdečně blahopřejeme! 

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2019/2020. Podle § 60 odst. 5 školského zákona je součástí přijímacího řízení u výše jmenovaných oborů vzdělávání jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení a další informace najdete na našich stránkách v sekci Přijímací řízení.

Přihlašování ke zkoušce Matematika+

Od 2. do 31. ledna 2019 probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, vpz.cermat.cz) přihlašování žáků maturitního ročníku k výběrové zkoušce Matematika+. Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR. Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na těchto webových stránkách.

Výsledek ankety

Do ankety týkající se zvonění na našem gymnáziu se bohužel zapojilo pouze 40 procent respondentů z řad žáků a pedagogů školy. 143 účastníků ankety se vyslovilo pro návrat klasického zvonění, 120 dotázaných by preferovalo zvonění melodické, někteří se vyslovili pro obě možnosti. Skutečnost, že v současnosti nezvoní, vyhovuje 27 respondentům.

Úspěch v soutěži Vaříme z regionálních potravin

Soutěž Vaříme z regionálních potravin, kterou pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se stala výzvou i pro naše paní kuchařky. Pracovníci školních jídelen zřizovaných krajem měli za úkol připravit obědové menu pro žáky ve věku 15–18 let za použití alespoň jednoho potravinářského produktu, který byl v rámci regionu oceněn značkou kvality. Návrh menu zpracovaný našimi skvělými kuchařkami postoupil do finálového kola, které proběhlo 28. 11. 2018 v gastrocentru Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce. Zde vybojovala naše hlavní kuchařka – paní Vlasta Kawuloková – vynikající 3. místo. Děkujeme celému týmu školní jídelny nejen za úspěšnou reprezentaci školy, ale především za každodenní dobrou práci a její výsledky!

Odkaz na tiskovou zprávu KÚ MSK: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/zname-viteze-souteze-_varime-z-regionalnich-potravin_-124743/

Poděkování

Děkujeme všem pedagogům a studentům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí souvisejících s oslavami 65. výročí založení naší školy a 50. výročí Gymnázia v Třinci. Všem hostům děkujeme za účast na oslavách a sponzorům za finanční dary, díky nimž jsme mohli jednotlivé akce uspořádat.

Sborníky, vydané u příležitosti oslav výročí, jsou ještě k dispozici v pokladně školy (1. poschodí, č. 111) nebo na sekretariátu (1. poschodí, č. 112).

Večírek absolventů se blíží!

Milí absolventi,

chystáte-li se na sobotní večírek, jistě oceníte tyto informace:

 1. Kam v KD Trisia jít? Odpověď na tuto otázku najdete zde: Večírek absolventů gymnázia 2018 – orientační plán.
 2. Večeře? Bude se postupně všem účastníkům večírku vydávat v restauraci od 18.30 do 23.30 h. Poukázkou na večeři bude vstupenka, pořadateli pouze označená u vstupu na akci.

Na viděnou se těší učitelé Gymnázia Třinec

Základní informace o činnosti SRPŠ Gymnázia Třinec

Výbor SRPŠ pracuje ve školním roce 2018/2019 v tomto složení:

 • předseda: Ing. Jaroslav STOŠEK
 • místopředsedkyně: Irena MODEROVÁ
 • jednatelka: Mgr. Soňa BRUDNÁ
 • hospodářka: Ing. Dana Martynková
 • členové: Marek Frederyk KORNUTA, MUDr. Jan KUBÁLEK, Marcela SIKOROVÁ, Mgr. Iveta FERFECKÁ, Mgr. Radek WIDENKA, Julija JEŽKOVÁ, PhDr. Marcela KLUSOVÁ, Dana BALCAROVÁ, Markét BAJTKOVÁ, Radim FOJKES, Radka SLANINÁKOVÁ
 

Revizní komise SRPŠ pracuje ve školním roce 2018/2019 v tomto složení:

 • předsedkyně: Ing. Lenka SIKOROVÁ
 • členky: Beáta NAGAJDOVÁ, Mgr. Darja HOFFMANNOVÁ

Informace o aktivitách Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Tradiční aktivity SRPŠ

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Stanovy SRPŠ Gymnázia Třinec

Formulář žádosti o sociální příspěvek SRPŠ: Žádost o sociálni příspěvek SRPŠ

Rámcový program pravidelných jednání výboru SRPŠ (vždy druhé úterý v měsíci): Program jednáni

Plenární schůze SRPŠ Gymnázia Třinec se konala dne 12. 6. 2018. Na této schůzi byla schválena výše příspěvku na školní rok 2018/2019, a to 500 Kč na rodinu. V případě více sourozenců studujících na Gymnáziu Třinec platí příspěvek pouze nejmladší sourozenec, příspěvek za další sourozence je dobrovolný.

Zájemci o práci ve výboru SRPŠ mohou kontaktovat kohokoliv ze současných členů výboru.

Gymnázium bude slavit!

Ve dnech 16.–17. listopadu 2018 proběhnou oslavy 65. výročí založení naší školy a 50. výročí Gymnázia v Třinci. Všichni absolventi a příznivci školy jsou srdečně zváni!

Program oslav:

16. listopadu 2018

 • 13.30–18.00 h      Den otevřených dveří (v budově gymnázia)
 

17. listopadu 2018

 • 16.00–17.30 h      Akademie aneb Gympl v proměnách času (v divadelním sále KD Trisia, vstup zdarma)
 • 18.00–02.00 h      Večírek absolventů (v prostorách KD Trisia, vstupné 400 Kč)
 

Vstupenky na večírek absolventů:

 • cena vstupenky: 400 Kč (teplé jídlo v ceně)
 • vstupenky jsou v prodeji v pokladně školy v těchto hodinách: Po, Út: 12-16 h; St, Čt, Pá: 8-12 h
Starší články »