Články autora Romana Cieslarová


Aktuální změny v organizaci maturitních zkoušek

Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021 došlo k následujícím úpravám v organizaci maturitní zkoušky (dále jen „MZ“):

 • Žák posledního ročníku může konat MZ, pokud uspěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.
 • Lhůty pro konání didaktických testů byly prodlouženy v jarním i podzimním zkušebním období takto: DT z českého jazyka a literatury trvá 85 minut, DT z cizího jazyka 110 minut (40 minut poslechová část testu + 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), DT z matematiky trvá 135 minut. 
 • V profilové části MZ z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků bylo upuštěno od konání písemných prací, hodnocení MZ z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky.
 • Žák přihlášený k MZ v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z ČJL nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Pokud se žák zkoušky nezúčastní nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. 4. 2021. Formulář pro toto písemné sdělení je k dispozici zde: Sdělení o konaní ústní zkoušky – MZ 2021. 
 • Pokud se žák rozhodne konat ústní zkoušku z ČJL, odevzdá žák seznam literárních děl na sekretariát školy do 30. 4. 2021 (původní termín byl do 31. 3. 2021).
 • Metodika MŠMT k novému opatření, které upravuje model MZ 2020/2021: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novemu-opatreni-obecne-povahy-ktere-upravuje

Předpokládané termíny DT a ústních zkoušek MZ (stav ke dni 23. 3. 2021)

 • DT z matematiky: 24. 5. 2021 (8.00-10.35 h)
 • DT z AJ: 24. 5. 2021 (13.30-15.50 h)
 • DT z ČJL: 25. 5. 2021 (8.00-9.45 h)
 • DT – Matematika rozšiřující: 26. 5. 2021 (8.00-10.00 h)
 • DT – další cizí jazyk (ŠJ): 26. 5. 2021 (13.00-15.20 h)
 • ÚZ 6.C:  1.–4. 6. 2021
 • ÚZ 4.D: 7.–11. 6. 2021
 • ÚZ 4.E: 7.–11. 6. 2021

Výsledky DT zpřístupní CZVV ředitelům škol 7. 6. 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.

Prospěchové stipendium SRPŠ

Kritéria a postup pro podání žádosti o prospěchové stipendium 

 1. Žádost si mohou podat žáci, kteří v 1.–4. ročníku čtyřletého nebo ve 3.–6. ročníku šestiletého studia prospívali s vyznamenáním; tolerována je jedna výjimka. (To znamená, že maximálně jednou za 8 uvedených klasifikačních období studia mohl být žadatel hodnocen stupněm prospěl/a.) Nesplní-li žadatel tuto podmínku, bude jeho žádost vyřazena.
 2. O přidělení stipendií rozhoduje devítičlenná komise ve složení: 3 zástupci výboru SRPŠ, 3 zástupci pedagogů školy, 3 žáci z předmaturitních ročníků.
 3. Žádost vyplní žáci do 25. května 2021 na http://informatika.gymtri.cz/stipendium/. Vytištěnou a podepsanou žádost odevzdají do uvedeného data žadatelé rovněž na sekretariátu školy.
 4. V žádosti žáci uvedou:
 • průměrný prospěch v jednotlivých klasifikačních obdobích (zaokrouhlený na 2 desetinná místa);
 • umístění ve školních, popř. okrskových (1. – 3. místo), okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kolech soutěží (1. – 10. místo), přičemž u každé soutěže bude uvedeno pouze nejvyšší dosažené hodnocení; žáci čtyřletého studia uvedou úspěchy dosažené v průběhu celého studia na gymnáziu, žáci šestiletého studia uvedou úspěchy dosažené v průběhu 3. – 6. ročníku;
 • aktivity pro školu, jako např. členství ve školním pěveckém sboru, působení ve školním parlamentu, reprezentace školy na veřejnosti, spolupráce se SRPŠ Gymnázia Třinec aj.,
 • ostatní aktivity: spolupráce s městem/obcí či neziskovými organizacemi, reprezentace ZUŠ, TJ, DDM či dalších institucí, dobrovolnické či jiné veřejně prospěšné aktivity;
 • informace o svém dalším směřování, tj. volba VŠ, popř. zaměstnání.
 1. Úspěšné absolvování zkoušek FCE ani jiných placených kurzů se body nehodnotí. 
 2. Do žádosti neuvádějte absolvování autoškoly, placené brigády apod.
 3. Žadatelům budou dle průměrného prospěchu, úspěchů v soutěžích a ostatních aktivit uděleny body.
 4. Žadatelé budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a prvních deset bude navrženo na stipendium SRPŠ Gymnázia Třinec.
 5. V případě rovnosti bodů bude rozhodující průměrný prospěch žadatelů. Dojde-li i poté k rovnosti bodů, rozhodne vyšší počet bodů za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích.

Výběrové řízení na pozici učitele gymnázia

Aprobace: český jazyk a literatura + základy společenských věd / dějepis / německý jazyk
Specifikace nabídky zaměstnání
 • Čtyřleté a osmileté gymnázium
 • Pracovní úvazek: 100 %
 • Místo výkonu práce: Třinec
 • Datum nástupu: 25. 8. 2021
 • Pracovní poměr na dobu určitou (s možností změny na dobu neurčitou)
 • Výše platu dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Požadavky na uchazeče
 • Předpoklady pro výkon činnosti učitele SŠ dle zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících v platném znění)
 • Kreativita, flexibilita, dobré komunikační dovednosti, IT kompetence
 • Zkušenosti s projekty jsou výhodou
V případě zájmu je nutné doložit
 • Strukturovaný životopis v českém jazyce
 • Prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kvalifikaci
 • Průvodní dopis, v němž bude upřesněna motivace k získání místa na naší škole
Další pokyny pro zájemce o zaměstnání
 • Žádost o zaměstnání s připojeným životopisem zašlete e-mailem na adresu romana.cieslarova@gymtri.cz. Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru. Termín pohovoru dohodneme dle možností školy a uchazeče.
 • Termín zaslání žádostí: do 5. 4. 2021
 • Kontaktní osoba: Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
 • Email: romana.cieslarova@gymtri.cz
 • Telefon: 558 325 284

Den otevřených dveří letos jen virtuálně

Vítáme vás na našem virtuálním dni otevřených dveří!

Co vás zde čeká?

 • on-line prohlídka školy,
 • krátká videa a reportáže ze života školy,
 • virtuální expozice výtvarné výchovy,
 • fotografie z loňského dne otevřených dveří.

 

Odpovíme na vaše dotazy týkající se možnosti studia na třineckém gymnáziu. Dotazy můžete položit:

 • telefonicky na tel. č.: 558 325 284, 734 641 436, 602 368 960.
 • online prostřednictvím sítí Facebook a Instagram.

 

Den otevřených dveří na gymnáziu v Třinci – virtuální prohlídka školy

(Zatím bohužel stále bez studentů…)

Kameraman, střihač a tvůrce videa Petr Stefek

 

Krátké nahlédnutí do výuky na počátku školního roku

 

Reportáže z tradičních školních akcí

 

Virtuální expozice výtvarné výchovy

Digitální grafiku vytvořil Mgr. Lukáš Adamík


Fotogalerie – den otevřených dveří 2019

 

 

 

Didaktický test z ČJL

Nový školní řád a výroční zpráva za rok 2019/2020

Dne 30. 9. 2020 schválila na svém jednání Školská rada při Gymnáziu Třinec nový školní řád, obsahující specifická pravidla pro výuku distančním způsobem. Schválena byla i Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020. Texty obou dokumentů jsou k dispozici zde:

Základní informace o činnosti SRPŠ Gymnázia Třinec

Výbor SRPŠ pracuje ve školním roce 2020/21 v tomto složení:

 • předseda: Ing. Jaroslav STOŠEK
 • místopředsedkyně: Irena MODEROVÁ
 • jednatelka: Mgr. Soňa BRUDNÁ
 • hospodářka: Ing. Dana MARTYNKOVÁ
 • členové: Marcela SIKOROVÁ, Julija JEŽKOVÁ, PhDr. Marcela KLUSOVÁ, Dana BALCAROVÁ, Radim FOJKES, Petr KUKUTSCH, Lenka HLOUŽKOVÁ, Ing. Alexandr HRADIL, Ing. Jan SIKORA, Ing. Květoslava  STRYCZKOVÁ, Ing. Michael TROJKA, Mgr. Romana ĆMIELOVÁ, Soňa NOVOTNÁ
 

Revizní komise SRPŠ pracuje ve školním roce 2020/21 v tomto složení:

 • předsedkyně: Markéta BAJTKOVÁ
 • členky: Ing. Lenka SIKOROVÁ, Radka SLANINÁKOVÁ
 

Informace o aktivitách Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Tradiční aktivity SRPŠ

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Stanovy SRPŠ Gymnázia Třinec

Formulář žádosti o sociální příspěvek SRPŠ: Žádost o sociálni příspěvek SRPŠ

Rámcový program pravidelných jednání výboru SRPŠ (vždy druhé úterý v měsíci): Program jednáni

Zájemci o práci ve výboru SRPŠ mohou kontaktovat kohokoliv ze současných členů výboru.

Důležité termíny školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků           1. září 2020 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                        10. listopadu 2020
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                            20. dubna 2021

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                        29. – 30. října 2020
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny                               29. ledna 2021
Jarní prázdniny                        1. – 7.  března 2021
Velikonoční prázdniny                                1. dubna 2021
Hlavní prázdniny        1. července – 31. srpna 2021

 Akce školy:

Adaptační pobyty                          8. – 11. září 2020
Sportovně-turistický kurz                        14. – 18. září 2020
Exkurze 6.C                         23. – 25. září 2020
Exkurze 4.E                          21. – 23. září 2020
Exkurze 4.D                          14. – 15. září 2020
Den otevřených dveří                          24. listopadu 2020
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                         do 1. prosince 2020
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                                                    do 1. března 2021
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                          3. – 4. května 2021
Přijímací zkoušky do víceletého studia              5. – 6. května 2021                  
Maturitní zkouška – didaktické testy                                                    24. – 26. května 2021
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 6.C                           1. – 4. června 2021
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 4.D, 4.E                           7. – 11. června 2021
Olympijský šestiboj                              28. června 2021
   
                           
                          
                                
                              

 

Starší články »