Ochrana oznamovatele

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
1) Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
2) Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace, externího oznamovacího systému, zřizovaného Ministerstvem spravedlnosti, uveřejněním nebo prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.
3) V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:
a) samostatně výdělečnou činnost,
b) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
c) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
d) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
e) správu svěřenského fondu,
f) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
4) Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné podat
a) písemně – v listinné podobě předat osobně,
b) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem nebo dopisem s do-ručenkou zaslaným na adresu Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Komen-ského 713, Staré Město, 739 61 Třinec, přičemž takto podané oznámení musí být v za-lepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“,
c) písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba whistleblowing@gymtri.cz,
d) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
e) ústně telefonicky, na telefon č. +420 734 127 500 vyhrazený jen pro tyto účely, přičemž provozní doba telefonní linky je stanovena na pondělí – čtvrtek 8–12 h.
5) V organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace jsou s ohledem na zastupitelnost stanoveny dvě příslušné osoby, které přijímají oznámení v následujícím pořadí: 1. Ing. Šárka Dudová, 2. Ing. Marie Hlávková.
6) Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
7) Dobrá víra představuje přesvědčení zaměstnance, že v případě oznámení podezření z páchání protiprávního jednání na pracovišti, takto činí v dobrém úmyslu, bez jakýchkoliv vedlejších pohnutek, bez ohledu na vlastní osobní prospěch, a to za účelem vyřešení a za-mezení takovémuto jednání.
8) O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamova-tel souhlasí. 9) S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uve-dených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vy-hodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
10) Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb. náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
11) Pro oznámení lze využít formulář, který je přílohou č. 4 Směrnice o ochraně oznamovatelů: Směrnice o ochraně oznamovatelů.