Články z kategorie Důležité informace


EUROPASS 2021/2022

Europass – dodatky k osvědčení slovně popisují, co absolventi naší školy umí a v jakých profesích se mohou uplatnit. Dodatky jsou vydávány ve čtyřech jazycích. Údaj o EQF (Evropském rámci kvalifikací) pomůže zaměstnavateli v zahraničí porozumět úrovni dosaženého vzdělání absolventů školy. 

5 věcí, které potřebujete vědět o dodatku k osvědčení

Dodatky k osvědčení pro absolventy 4letého studia:

 

Dodatky k osvědčení pro absolventy 6letého studia:

Jak postupovat po přijímacích zkouškách

Dne 28. 4. 2022 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů. Poté škola provede vyhodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 28. 4. 2022 po 16. hodině. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

  1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 29. 4. 2022. (Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.) Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou střední školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu sekretariat@gymtri.cz.

2. Není-li uchazeč přijat:

  • může si jeden z rodičů vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pátek 29. 4. 2022 od 7 do 17 hodin nebo v pondělí 2. 5. 2022 od 7 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 2. 5. 2022 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. (Pro urychlení procesu přijímacího řízení preferujeme osobní předání rozhodnutí rodičům uchazeče.)
  • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde: Vzor odvolání proti nepřijetí.
  • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
  • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
  • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Ples gymnázia v příznivější době

Milí přátelé tance a dobré zábavy, 

nejistá epidemiologická situace neumožní Spolku rodičů a přátel Gymnázia Třinec uspořádat již tradiční ples v termínu, na který jste byli zvyklí z minulých let. Nevzdáváme to a ples nebo společenský večer uspořádáme v náhradním termínu, o kterém vás budeme včas informovat.

Děkuji za pochopení a přeji klidné a pohodové Vánoce

Jaroslav Stošek, předseda SRPG

Škola prošla prostorovou desinfekcí

V úterý 30. 11. v odpoledních hodinách prošla škola prostorovou desinfekcí. Profesionální prostorová desinfekce byla aplikována v učebnách a společných prostorech školy (chodby a šatny). Ve večerních hodinách pak došlo k úklidu desinfikovaných prostor. Škola je po provedení desinfekce odbornou firmou bezpečnější z hlediska rizik virového i nevirového původu. Přes veškerá opatření zůstávají dosavadní hygienická opatření platná. Poděkování patří panu Alexandru Hradilovi, který zajistil bezplatnou desinfekci školy. Samotnou práci provedla firma IEG Safety a. s. desinfekčními prostředky PROdezi. Touto cestou chceme poděkovat rovněž všem žákům a pracovníkům školy za dodržování platných hygienických nařízení.  

Nová čísla účtů

Ke dni 1. 8. 2021 došlo ke změně školních bankovních účtů. Prosíme zejména všechny strávníky, aby své platby zasílali od tohoto data výhradně na nové číslo účtu školní jídelny.

  • Účet školy: 713713713/2700
  • Účet školní jídelny: 1387680999/2700

Přidělené variabilní symboly pro platby škole i školní jídelně jsou stále platné.

Starší články »