Články z kategorie Důležité informace


Výsledky přijímacího řízení 2019

Čtyřleté studium

Osmileté studium

 

Další informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

 
1. Je-li uchazeč přijat,

začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisové lístky vydává žákům jejich základní škola.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu gymnázia od 30. dubna 2019. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá.

Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu sekretariat@gymtri.cz.

2. Není-li uchazeč přijat:
  • může si vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pondělí 29. 4. 2019 od 15 do 18 hodin nebo v úterý 4. 2019 od 8 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 30. 4. 2019 odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka.
  • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde.
  • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
  • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
  • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Dne 28. 4. 2019 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů jednotné přijímací zkoušky. Poté škola provede hodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 29. 4. 2019 ve 14 h. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

  1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 30. dubna 2019.Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu sekretariat@gymtri.cz.
  1. Není-li uchazeč přijat:
  • může si vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pondělí 29. 4. 2019 od 15 do 18 hodin nebo v úterý 4. 2019 od 8 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 30. 4. 2019 odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka.
  • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde.
  • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
  • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
  • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018 a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Preparation centre awards 2018 winners.

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2019/2020. Podle § 60 odst. 5 školského zákona je součástí přijímacího řízení u výše jmenovaných oborů vzdělávání jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení a další informace najdete na našich stránkách v sekci Přijímací řízení.

Přihlašování ke zkoušce Matematika+

Od 2. do 31. ledna 2019 probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, vpz.cermat.cz) přihlašování žáků maturitního ročníku k výběrové zkoušce Matematika+. Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR. Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na těchto webových stránkách.

Oslava výročí 50 let Gymnázia v Třinci + reportáže a záznam

 

Míří Gymnázium v Třinci do důchodu?

      Lidé v České republice odcházejí do důchodu po dovršení 65. roku života. I naše gymnázium letos oslavilo 65. výročí svého vzniku. A od zahájení vyučování v prvních třídách gymnaziálního studia v samotném Třinci uplynulo již 50 let. 65 let historie, 65 let života. Ale třinecké gymnázium se určitě do důchodu nechystá. Proč?

Gymnázium totiž tvoří, tvořili a vždy budou tvořit lidé. V první řadě jsou to zaměstnanci školy. Ať už jsou to pedagogové, kteří si s námi denně dávají práci, nebo třeba paní uklízečky, kuchařky, údržbáři a školníci, bez kterých by škola nemohla fungovat. A hlavně jsme to taky my, studenti nebo už absolventi. My, kteří jsme ve školních lavicích propotili nejednu košili. Někteří z nás se ke gymnáziu hrdě hlásíme a vzpomínáme na léta strávená na této „výběrové škole“, jak nám vštěpují naši učitelé, jako na ta skvělá.

Absolventy třineckého gymnázia určitě najdeme v různých manažerských pozicích, budují vlastní firmy a dávají práci lidem nejen v našem regionu. Každodenní zodpovědnou prací a činností obohacují své okolí, ať už to jsou učitelé, hasiči, umělci, lékaři a další a další profese. A mezi úspěšné absolventy se určitě brzy zapíší i současní studenti, kteří bodují v olympiádách všech kategorií, píší úspěšné projekty a dobývají sportovní stadióny.

Skupina současných studentů gymnázia se společně se svými pedagogy v rámci akce „Akademie aneb Gympl v proměnách času“ rozhodla připomenout všechny významné životní etapy a úspěchy Gymnázia Třinec. Akce, díky které absolventi zavzpomínali nejen na léta minulá, ale i na své učitele, spolužáky či každodenní situace spojené se životem studenta. Akademie se konala 17. listopadu 2018. Symbolicky 17. listopad – Mezinárodní den studentstva, který je připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. A ani v dobách oslav a radosti bychom neměli považovat to, že můžeme svobodně studovat a rozvíjet se, za samozřejmé. Že naše prababičky a pradědečkové taková práva a možnosti neměli.

         „Akademie aneb Gympl v proměnách času“ se konala v Kulturním domě Trisia. Plný sál zhlédl nabitý program, uváděný absolventem Petrem Šiškou společně se současnými studenty Nelou Kantorovou a Filipem Michejdou, kteří čerpali z rad paní Mgr. Lenky Raškové. V rámci programu se objevily scénky ze života studentů, připravené pod vedením paní Mgr. Lenky Klepaczové, Mgr. Věry Pastorkové, Mgr. Karly Demelové a PhDr. Ivany Kröhnové. Spartakiádní cvičení „Poupata“, známé z 80. let, pod vedením Mgr. Jany Gajdzicové připomněla děvčata z vyššího gymnázia. Pověstnou třešinkou na dortu pak bylo vystoupení Pěveckého sboru Gymnázia Třinec. Sborový zpěv má na třineckém gymnáziu dlouholetou tradici, která byla založena sbormistrem Václavem Štývarem. Nyní sbor pracuje pod vedením Mgr. Vlasty Liberdové. Celou akci výborně technicky zajistil Mgr. Marcel Gibiec s vybranými technicky zdatnými studenty naší školy.

         Jelikož jsem jako účinkující měla možnost vidět celé představení i z druhé strany, mohu vám pár informací předat z první ruky.  Ze zákulisí jsme potají odhadovali, jak se bude asi akademie líbit tak významnému publiku. Sledovali jsme to s obavami, které se ale nakonec ukázaly jako liché. Jakmile začala studentská vystoupení, celková atmosféra se uvolnila. Formální proslovy nahradili spontánní studenti a v hledišti se začal stále častěji střídat potlesk se salvami smíchu. Naštěstí především hudební vystoupení dokázala opět publikum na pár minut utišit, ale vždy nakonec i tato vystoupení sklidila mohutný potlesk. Při závěrečné děkovačce jsme se unisono shodli, že nás přemáhaly emoce. Pohled do plného hlediště, v němž jsme tušili plno významných hostů, nás zprvu děsil. Jejich upřímná a nadšená reakce na naše vystoupení nám ale vyrazila dech a některým z nás dokonce vehnala slzy do očí.   

Na akademii plynule navázal večírek absolventů. Více než 500 návštěvníků akce jasně dokládá, jaký vztah mají absolventi ke gymnáziu. Akce byla vyprodána, a na několik zájemců se dokonce už ani nedostalo. Bývalí spolužáci si zde mohli po letech podat ruce, pokusit se jeden druhého poznat a případně se pozdravit se svými oblíbenými kantory. Při pohledu na všechny tyto absolventy se člověk neubránil úvahám o tom, jak taková jedna instituce jako Gymnázium v Třinci dokáže ovlivnit život v našem městě. Musíme jen děkovat zakladatelům, že tuto školu ve městě máme. Celý náš region se potýká s odlivem mladých lidí. Nejsme bohužel univerzitním městem a mladí lidé se po absolvování vysokých škol mnohdy do regionu nevrací. Díky gymnáziu však odcházejí později a nám roste pravděpodobnost, že se zase vrátí. Třeba i proto, že mají „svůj gympl“ a „svůj razovity region“ rádi.

Snad se i v budoucnu budou scházet na podobných akcích všichni ti, pro které gymnázium něco znamená. A snad na svůj ‚‚výběrový ústav‘‘ nezanevřou. Přeji tedy Gymnáziu Třinec ty nejlepší kantory i další zaměstnance, svědomité, pilné a kreativní studenty, hrdé absolventy a co nejlepší materiální a duchovní podmínky pro jeho další rozvoj.

Kateřina Balcarová, studentka Gymnázia Třinec

 

Příprava

 

 

Novinový článek – Třinecký Hutník 21. – 27. listopadu 2018 ZDE

 

 

eHutník 

Gymnázium oslavilo dvě jubilea

 

16. listopadu 2018 – Den otevřených dveří

 

 

Reportáž ze Dne otevřených dveří – GymtriTV

 

 

Reportáž ze Dne otevřených dveří a Studentské akademie – Kabelová televize Třinec

 

17. listopadu 2018 – Studentská akademie

 

 

 

Reportáž ze Studentské akademie – GymtriTV

 

 

 

Rozhovor s paní Lenkou Raškovou – GymtriTV

 

 

Video medailonek – Pozdravy našich absolventů

 

 

 

 

Záznam z Akademie aneb Gympl v proměnách času – GymtriTV

 

 

Poděkování

Poděkování

Děkujeme všem pedagogům a studentům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí souvisejících s oslavami 65. výročí založení naší školy a 50. výročí Gymnázia v Třinci. Všem hostům děkujeme za účast na oslavách a sponzorům za finanční dary, díky nimž jsme mohli jednotlivé akce uspořádat.

Sborníky, vydané u příležitosti oslav výročí, jsou ještě k dispozici v pokladně školy (1. poschodí, č. 111) nebo na sekretariátu (1. poschodí, č. 112).

Důležité termíny školního roku 2018/2019

 

Vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018 a končí v pátek 28. června 2019.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků 11. září 2018 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí         13. listopadu 2018
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                9. dubna 2018

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny         29. – 30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny                  1. února 2019
Jarní prázdniny       18. – 24. února 2019
Velikonoční prázdniny               18. dubna 2019
Hlavní prázdniny  29. června – 1. září 2019

 Akce školy:

Adaptační pobyty         4. – 7. září 2018
Sportovně-turistický kurz     17. – 21. září 2018
Den otevřených dveří     16. listopadu 2018
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce   do 1. prosince 2018
Zahájení přípravných kurzů           15. ledna 2019
Školní ples           18. ledna 2019
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ      do 1. března 2019
Lyžařský kurz Velké Karlovice (2.A)   11. – 15. února 2019
Lyžařský kurz Bílá (1.D, 1.E) 11. – 15. března 2019
Lyžařský zájezd do Alp 25. – 29. března 2019
Studentská vědecká konference (vyšší stupeň)          19. března 2019
Studentská vědecká konference (nižší stupeň)         26. března 2019
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia  12. a 15. dubna 2019
Přijímací zkoušky do víceletého studia  16. a 17. dubna 2019
Geografická exkurze 2.D  29. – 30. dubna 2019
Geografická exkurze 2.E     2. – 3. května 2019
Geografická exkurze 4.C     6. – 7. května 2019
Maturitní zkouška – písemná část   10. – 11. dubna, 2. – 10. května 2019
Maturitní zkouška – ústní část 20. – 31. května 2019
Slavnostní ukončení studia           8. června 2019
Setkání s rodiči žáků budoucích 1. ročníků          11. června 2019
Valná hromada SRPŠ          11. června 2019
Olympijský šestiboj          26. června 2019

Seznamy učebnic

Žáci nižšího stupně gymnázia učebnice obdrží od školy. Žáci vyššího stupně gymnázia si pořídí učebnice dle následujících seznamů:

1. – 4. ročník čtyřletého studia

3. – 6. ročník šestiletého studia

Projekt Moderní škola

V rámci OP VVV číslo výzvy 02_16_035 naše škola získala prostředky ve výši 940 090,- Kč na realizaci projektu s názvem Moderní škola.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006657

Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu, prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a podpořit žáky prostřednictvím možnosti doučování.

Starší články »