Články z kategorie Důležité informace


Jak postupovat po přijímací zkoušce

Dne 19. 5. 2021 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů. Poté škola provede vyhodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 19. 5. 2021 po 16. hodině. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

 1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 20. 5. 2021. (Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.)

Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu sekretariat@gymtri.cz.

 1. Není-li uchazeč přijat:
 • může si jeden z rodičů vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 8 do 17 hodin nebo v pátek 21. 5. 2021 od 7 do 12 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 21. 5. 2021 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. (Pro urychlení procesu přijímacího řízení preferujeme osobní předání rozhodnutí rodičům uchazeče.)
 • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde: Vzor odvolání proti nepřijetí.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

COVID-19 – aktuálně

Pokyny k výuce od 10. 5. 2021

NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (1.A, 2.A, 3.A, 4.A)
 • 10. 5. 2021 bude pro žáky nižšího gymnázia zahájena rotační prezenční výuka. V týdnu 10. 5.–14. 5. 2021 přijdou do školy žáci tříd 1.A a 3.A, třídy 2.A a 4.A pokračují v distanční výuce. V týdnu 17.–21. 5. 2021 budou chodit do školy žáci tříd 2.A a 4.A, třídy 1.A a 3.A se budou vzdělávat distančně. Třídy se ve výuce budou takto střídat do změny nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Bližší informace k testování žáků – viz níže. 
 • Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. V hodinách TV mohou žáci za příznivého počasí venku sportovat. (Za nepříznivého počasí se žáci budou řídit pokyny vyučujících.)
 • Na obědy budou žáci chodit v určenou dobu tak, aby se nepotkávali s žáky jiných tříd.
 • Ve všech vnitřních prostorách školy musí žáci používat roušky a dezinfekci. Z důvodu pravidelného větrání doporučujeme teplejší oblečení.
VYŠŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách s účinností od 10. 5. 2021 nadále neumožňuje osobní přítomnost žáků vyššího stupně gymnázia na vzdělávání, třídy 1.D,1.E, 2.D, 2.E, 3.D, 3.E, 4.D, 4.E, 5.A, 5.C, 6.A a 6.C tedy i nadále pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

VÝDEJ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ
Výdej stravy do jídlonosičů pro žáky na distančním studiu bude probíhat od 14 do 14.30 h.
 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování stanovených skupin žáků probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Pravidelné plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že preventivní testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19. V důsledku zavedení testování nelze riskovat oslabení ostatních režimových opatření (dezinfekce, zdravotnické roušky, větrání).  

Postup testování:

 1. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 2. K testování na naší škole budou používány testy Singclean.
 3. Žáci budou testováni s frekvencí dvakrát týdně.
 4. Testovaný žák v den testování, tj. v pondělí a ve čtvrtek, vstoupí do školy zadním vchodem u tělocvičen v době 7.30–7.45 h.
 5. Testování žáků 1.A a 2.A proběhne v malé tělocvičně, žáci 3. A a 4.A budou testování v tělocvičně velké.
 6. Testování proběhne tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotníka.
 7. Po celou dobu mají žáci roušky. Ty odloží pouze krátce při vlastním testování, které si budou provádět sami.
 8. Třídní učitelé provedou žáky celým procesem testování, s nímž se můžete seznámit prostřednictvím tohoto instruktážního videa: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
 9. Po provedeném testování žáci zůstanou 15 minut na místě, po negativním výsledku testu jdou žáci do šatny a pak do výuky.
 10. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den své přítomnosti.

Testování ve škole je možno nahradit předložením:

 1. dokladu o negativním výsledku antigenního testu, který žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami;
 2. dokladu o negativním výsledku RT-PCR vyšetření, které žák absolvoval nejdéle před 7 dny;
 3. certifikátu o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní;
 4. lékařského potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Tento doklad žáci předloží svému třídnímu učiteli na místě testování, tedy v jedné z tělocvičen.

Bližší informace k testování žáků i provozu škol v době koronaviru jsou dispozici na webu edu.cz.

Pokyny k výuce od 26. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách ani nadále neumožňuje osobní přítomnost našich žáků ve vyučování. Výuka i provoz školní jídelny pokračují beze změn.

Pokyny k výuce ve dnech 29. 3.–11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila stávající omezení provozu škol do 11. dubna 2021. Výuka i provoz školní jídelny pokračují beze změn.

Pokyny k výuce ve dnech 22.-28. 3. 2021

Usnesením vlády ze dne 18. 3. 2021 byla stávající opatření prodloužena do 28. 3. 2021. Výuka i provoz školní jídelny pokračují beze změn.

Pokyny k výuce ve dnech 8.-21. 3. 2021

Osobní přítomnost žáků ve škole je i nadále zakázána, gymnázium tedy po jarních prázdninách pokračuje ve vzdělávání distančním způsobem.

Školní jídelna bude v provozu, ale bude se vařit pouze jedno jídlo. Studenti vzdělávající se distančně, popř. jejich rodiče, si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů, a to každý den od 14 h do 14.30 h. 

Pokyny k výuce ve dnech 15. 2.-7. 3. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol zůstává od 15. do 28. 2. 2021 ve stejném režimu jako dosud. Všechny třídy našeho gymnázia pokračují v distančním vzdělávání. Ve dnech 1.-7. 3. 2021 budou mít žáci škol našeho okresu jarní prázdniny.

Školní jídelna bude (s výjimkou jarních prázdnin) v provozu, ale bude se vařit pouze jedno jídlo. Studenti vzdělávající se distančně, popř. jejich rodiče, si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů, a to každý den od 14 h do 14.30 h. 

Pokyny k výuce ve dnech 1.-14. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci probíhá provoz škol v období od 1.-14. 2. 2021 ve stejném režimu jako dosud, všechny třídy našeho gymnázia tedy pokračují v distančním vzdělávání.

Pokyny k výuce ve dnech 4.-28. 1. 2021

Ve dnech 4.-28. 1. 2021 bude probíhat výuka pro všechny třídy pouze distančně. Videokonference budou probíhat dle dosavadních rozvrhů a pravidel. Dne 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. Výpisy z vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí žáci obdrží, jakmile jim bude povolena prezenční výuka. 

Vánoční prázdniny

Dny 21. a 22. prosince 2020 rozhodlo MŠMT stanovit pro žáky jako volné dny. Následují vánoční prázdniny. Výuka bude zahájena 4. ledna 2021. O organizaci výuky v novém roce rozhodneme v závislosti na aktuálním stupni PES, v němž po Vánocích budeme.

Pokyny k výuce od 7. 12. 2020

V souladu s aktuálními informacemi MŠMT je výuka v období 7.- 22. 12. 2020 na našem gymnáziu naplánována takto:

 1. Třídy nižšího gymnázia pokračují v rotační výuce, tj. týden prezenčně, týden distančně. V týdnu od 7. 12. 2020 budou tedy ve škole třídy 2.A a 4.A, od 14. 12. 2020 opět 1.A a 3.A, ve dnech 21.-22. 12. 2020 přijde do školy 2.A a 4.A.
 2. Maturitní třídy se budou učit prezenčně dle rozvrhu v plném rozsahu.
 3. Ostatní třídy vyššího gymnázia se budou učit rotačním způsobem, tedy týden prezenčně, týden distančně, a to takto:
 • v týdnu 7.-11. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy: 1.D, 2.D, 5.A, 6.A;
 • v týdnu 14.-18. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy: 1.E, 2.E, 3.D, 3.E, 5.C (předmaturitní ročníky včetně seminářů ve smíšených skupinách);
 • ve dnech 21.-22. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy: 1.D, 2.D, 5.A, 6.A.

Ve všech vnitřních prostorách školy je povinná ochrana nosu a úst rouškou, popř. respirátorem.

Výdej obědů do jídlonosičů od 30. 11. 2020

 • Vzhledem k postupnému obnovování prezenční výuky bude výdej stravy do jídlonosičů probíhat od pondělka 30. 11. 2020 pouze od 14 do 14.30 h.

Pokyny k výuce tříd nižšího gymnázia od 30. 11. 2020

 • 30. 11. 2020 bude pro žáky nižšího gymnázia zahájena rotační prezenční výuka. V týdnu 30.11.-4.12.2020 přijdou do školy žáci tříd 1.A a 3.A, třídy 2.A a 4.A pokračují v distanční výuce. V týdnu 7.-11.12. 2020 budou chodit do školy žáci tříd 2.A a 4.A, třídy 1.A a 3.A se budou vzdělávat distančně.
 • Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. V hodinách TV budou žáci za příznivého počasí chodit na vycházky.
 • Na obědy budou žáci chodit v určenou dobu tak, aby se nepotkávali s žáky jiných tříd.
 • Ve všech prostorách školy musí žáci i učitelé používat roušky a dezinfekci. Z důvodu pravidelného větrání doporučujeme teplejší oblečení.

Pokyny k výuce maturitních tříd od 25. do 27. 11. 2020

 • Od 25. 11. 2020 přechází maturitní třídy  4. D, 4. E, 6. C zpět k prezenční výuce.
 • Z důvodu nutného zachování homogennosti skupin jsou tento týden semináře ve středu, čtvrtek a pátek zrušeny. Žákům bude přes Teams zaslána práce pro samostudium.
 • V hodinách TV je možný pohyb venku (procházka, rychlá chůze), v případě špatného počasí je možno zvolit teoretickou náplň hodiny (film, prezentace, diskuse).
 • V jídelně nesmí docházet k prolínání žáků z různých tříd při čekání na výdej stravy a při její konzumaci (ve frontě i u stolu – jen žáci jedné třídy). Max počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Žáci i učitelé musí všude ve škole dodržovat pravidlo 3R (rozestupy, mytí rukou a dezinfekce, roušky po celou dobu pobytu ve škole ve všech jejích prostorách).
 • V prostorách školy se bude pravidelně větrat, proto doporučujeme teplejší oblečení.
 • Před zahájením výuky, o přestávkách i po skončení výuky se žáci z různých tříd snaží vyhýbat osobnímu kontaktu.

 

Pokyny pro období 14.-30. října 2020

od středy 14. října 2020 se budou na dálku vzdělávat i žáci nižšího stupně víceletého gymnázia. Pro žáky tříd 1.A, 2.A, 3.A a 4.A platí:

 • Výuka se bude řídit stávajícím rozvrhem, žáci budou mít zadánu práci na každou hodinu s výjimkou TV. Do konce října nebudou dostávat žáci úkoly ani z HV a VV.
 • Do 16. října 2020 budou žáci pracovat formou samostatné práce, výuku formou videokonferencí zahájíme v pondělí 19. října 2020.

   

Výdej obědů žákům od 14. října 2020

Obědy budeme žákům (popř. jejich rodičům) od 14. 10. 2020 vydávat do jídlonosičů z rampy školní jídelny (za školním parkovištěm), a to od 13.15 h do 14.30 h (v případě nutnosti do 14.45 h).

Pokyny pro výdej obědů žákům od 14. 10. 2020

Pokyny pro období 12.-30. října 2020

Ve dnech 12.-25. října 2020 (včetně) pokračuje výuka na našem gymnáziu ve stávajícím režimu: žáci nižšího stupně víceletého gymnázia (1.A, 2.A, 3.A a 4.A) mohou chodit do školy, takže se i nadále budou vzdělávat prezenčně, žáci vyššího gymnázia pokračují v distančním vzdělávání. Školní jídelna bude fungovat ve stejném režimu jako v tomto týdnu.

Dny 26. října a 27. října 2020 jsou stanoveny opatřením MŠMT jako volné dny. Následuje státní svátek dne 28. října a podzimní prázdniny (29. a 30. října 2020). V týdnu 26.-30. října 2020 bude školní jídelna mimo provoz.

O výuce v období od 2. listopadu 2020 Vás budeme včas informovat.

Pokyny pro vydávání obědů žákům vyššího gymnázia v době distančního vzdělávání

Pokyny jsou k dispozici zde: Pokyny k výdeji obědů do jídlonosičů pro období distančního vzdělávání

Mimořádné opatření KHS MSK Ostrava pro období 5.-18. října 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v mimořádném opatření č. 6/2020 nařídila mj. omezení provozu středních škol. V období 5.-18. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách, s výjimkou žáků, kteří plní povinnou školní docházku. V důsledku tohoto opatření:

 • třídy nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) mohou i nadále chodit do školy a učit se prezenčně;
 • třídy vyššího gymnázia (všechny ostatní) přecházejí od 5. 10. 2020 na distanční vzdělávání.

Provoz školní jídelny bude upraven takto:

 • žáci tříd nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) budou obědvat ve školní jídelně dle zvláštního rozpisu v období od 11.40 h do 13 h;
 • žákům tříd vyššího gymnázia nebo jejich zákonným zástupcům bude umožněno odebrání oběda do jídlonosiče, a to od 13.15 h do 14.30 h.

Další pokyny budeme zveřejňovat postupně v souladu s doporučeními MŠMT a KHS.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest účinné od 18. 9. 2020

Základní pravidla pro vzdělávání žáků v karanténě

Informace pro uchazeče o podmínkách účasti na přijímací zkoušce 

 1. Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID-19. Test nesmí být starší než 7 dní.
 2. Uchazeč nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19 a musí mít ústa i nos zakryta zdravotnickou obličejovou maskou (tj. chirurgickou rouškou). 
 3. Testování na COVID-19 provádí ZŠ, na které se žák vzdělává. Tato škola vystaví příslušný doklad o provedeném testování. 
 4. Uchazeč, který nepředloží doklad o negativním testu, nekoná přijímací zkoušku v řádném termínu. Pokud se omluví řediteli SŠ nejpozději do tří dnů, může vykonat zkoušku v náhradním termínu. 
 5. Uchazeč může místo potvrzení o provedeném testu předložit i jiné doklady: 
  – doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, od jehož prokázání neuplynulo více než 90 dní; 
  - doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden ve zdravotnickém zařízení; 
  – certifikát o očkování proti COVID-19, od jehož provedení uplynulo více než 14 dní. 
 6. Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky z důvodu onemocnění COVID-19, přikládá k omluvě doklad o pozitivním výsledku testu. Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky z důvodu jiného onemocnění či nařízené karantény, přikládá k omluvě lékařské potvrzení.

Veškeré informace k přijímacímu řízení najdete v sekci Přijímací řízení.

Aktuální změny v organizaci maturitních zkoušek

Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 28. 4. 2021 došlo k následujícím úpravám v organizaci maturitní zkoušky (dále jen „MZ“):

 • Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části MZ v jarním (popř. podzimním) zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu.
 • Celý text opatření: MŠMT – opatření ze dne 28. 4. 2021

Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021 došlo k následujícím úpravám v organizaci maturitní zkoušky (dále jen „MZ“):

 • Žák posledního ročníku může konat MZ, pokud uspěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.
 • Lhůty pro konání didaktických testů byly prodlouženy v jarním i podzimním zkušebním období takto: DT z českého jazyka a literatury trvá 85 minut, DT z cizího jazyka 110 minut (40 minut poslechová část testu + 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), DT z matematiky trvá 135 minut. 
 • V profilové části MZ z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků bylo upuštěno od konání písemných prací, hodnocení MZ z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky.
 • Žák přihlášený k MZ v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z ČJL nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Pokud se žák zkoušky nezúčastní nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. 4. 2021. Formulář pro toto písemné sdělení je k dispozici zde: Sdělení o konaní ústní zkoušky – MZ 2021. 
 • Pokud se žák rozhodne konat ústní zkoušku z ČJL, odevzdá žák seznam literárních děl na sekretariát školy do 30. 4. 2021 (původní termín byl do 31. 3. 2021).
 • Metodika MŠMT k novému opatření, které upravuje model MZ 2020/2021: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novemu-opatreni-obecne-povahy-ktere-upravuje

Předpokládané termíny DT a ústních zkoušek MZ (stav ke dni 23. 3. 2021)

 • DT z matematiky: 24. 5. 2021 (8.00-10.35 h)
 • DT z AJ: 24. 5. 2021 (13.30-15.50 h)
 • DT z ČJL: 25. 5. 2021 (8.00-9.45 h)
 • DT – Matematika rozšiřující: 26. 5. 2021 (8.00-10.00 h)
 • DT – další cizí jazyk (ŠJ): 26. 5. 2021 (13.00-15.20 h)
 • ÚZ 6.C:  1.–4. 6. 2021
 • ÚZ 4.D: 7.–11. 6. 2021
 • ÚZ 4.E: 7.–11. 6. 2021

Výsledky DT zpřístupní CZVV ředitelům škol 7. 6. 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.

Výběrové řízení na pozici učitele gymnázia

Aprobace: český jazyk a literatura + základy společenských věd / dějepis / německý jazyk
Specifikace nabídky zaměstnání
 • Čtyřleté a osmileté gymnázium
 • Pracovní úvazek: 100 %
 • Místo výkonu práce: Třinec
 • Datum nástupu: 25. 8. 2021
 • Pracovní poměr na dobu určitou (s možností změny na dobu neurčitou)
 • Výše platu dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Požadavky na uchazeče
 • Předpoklady pro výkon činnosti učitele SŠ dle zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících v platném znění)
 • Kreativita, flexibilita, dobré komunikační dovednosti, IT kompetence
 • Zkušenosti s projekty jsou výhodou
V případě zájmu je nutné doložit
 • Strukturovaný životopis v českém jazyce
 • Prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kvalifikaci
 • Průvodní dopis, v němž bude upřesněna motivace k získání místa na naší škole
Další pokyny pro zájemce o zaměstnání
 • Žádost o zaměstnání s připojeným životopisem zašlete e-mailem na adresu romana.cieslarova@gymtri.cz. Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru. Termín pohovoru dohodneme dle možností školy a uchazeče.
 • Termín zaslání žádostí: do 5. 4. 2021
 • Kontaktní osoba: Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
 • Email: romana.cieslarova@gymtri.cz
 • Telefon: 558 325 284

Nový školní řád a výroční zpráva za rok 2019/2020

Dne 30. 9. 2020 schválila na svém jednání Školská rada při Gymnáziu Třinec nový školní řád, obsahující specifická pravidla pro výuku distančním způsobem. Schválena byla i Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020. Texty obou dokumentů jsou k dispozici zde:

Důležité termíny školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků           1. září 2020 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                        10. listopadu 2020
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                            20. dubna 2021

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                        29. – 30. října 2020
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny                               29. ledna 2021
Jarní prázdniny                        1. – 7.  března 2021
Velikonoční prázdniny                                1. dubna 2021
Hlavní prázdniny        1. července – 31. srpna 2021

 Akce školy:

Adaptační pobyty                          8. – 11. září 2020
Sportovně-turistický kurz                        14. – 18. září 2020
Exkurze 6.C                         23. – 25. září 2020
Exkurze 4.E                          21. – 23. září 2020
Exkurze 4.D                          14. – 15. září 2020
Den otevřených dveří                          24. listopadu 2020
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                         do 1. prosince 2020
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                                                    do 1. března 2021
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                          3. – 4. května 2021
Přijímací zkoušky do víceletého studia              5. – 6. května 2021                  
Maturitní zkouška – didaktické testy                                                    24. – 26. května 2021
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 6.C                           1. – 4. června 2021
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 4.D, 4.E                           7. – 11. června 2021
Olympijský šestiboj                              28. června 2021
   
                           
                          
                                
                              

 

Harmonogram uvolňování opatření a ochrana zdraví na SŠ

MŠMT aktualizovalo harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství: Harmonogram uvolnění škol.

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR byl vypracován také dokument k ochraně zdraví na středních školách v období od 11. 5. 2020: Manuál k ochraně zdraví na SŠ do konce školního roku 2019/2020. 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Starší články »