Přijímací řízení

Jak postupovat po přijímacích zkouškách

Dne 28. 4. 2023 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů. Poté škola provede vyhodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 28. 4. 2023 po 16. hodině. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

 1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. (Zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ.) Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 2. 5. 2023. (Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.)

   Rozhodne-li se přijatý uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu sekretariat@gymtri.cz.

 1. Není-li uchazeč přijat:
 • může si jeden z rodičů vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v úterý 2. 5. 2023 od 7 do 17 hodin nebo ve středu 3. 5. 2023 od 7 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 3. 5. 2023 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. (Pro urychlení procesu přijímacího řízení preferujeme osobní předání rozhodnutí rodičům uchazeče.)
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno ve škole podat rovnou při osobním převzetí rozhodnutí. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde: Vzor odvolání proti nepřijetí.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty, popř. vyzvedl prostřednictvím své datové schránky.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
 • Jsou-li třídy naplněny, je možno zastavit odvolací řízení prostřednictvím této žádosti: Žádost o zastavení řízení ve věci odvolání proti nepřijetí
 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2023/2024. Podle § 60 odst. 5 školského zákona je součástí přijímacího řízení u výše jmenovaných oborů vzdělávání jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení

Kód a název oboru

Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů

79-41-K/41 Gymnázium

4 roky

denní

60 uchazečů

79-41-K/81 Gymnázium 8 let denní

30 uchazečů

Kritéria a způsob hodnocení jejich splnění

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2023

 • Čtyřleté studium: 13. a 14. dubna 2023
 • Osmileté studium: 17. a 18. dubna 2023
 • Náhradní termín pro všechny obory: 10. a 11. května 2023
 • Časový rozvrh konání testů

Tiskopisy přihlášek ke stažení

Důležité odkazy s informacemi k přijímacímu řízení na střední školy

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku pro školní rok 2022/2023

Testová zadání jednotné přijímací zkoušky k procvičování

Rady a tipy, které pomohou zvládnout stres z přijímaček