Články z kategorie Důležité informace


Důležité termíny školního roku 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 a ukončeno bude ve čtvrtek 30. června 2022.

Termíny třídních schůzek pro rodiče:

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků                             1. září 2021 (1.A, 1.D, 1.E)
Třídní schůzky po 1. čtvrtletí                             9. listopadu 2021
Třídní schůzky po 3. čtvrtletí                             12. dubna 2022

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny                             27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny                             23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny                             4. února 2022
Jarní prázdniny                             14. – 20.  března 2022
Velikonoční prázdniny                             14. dubna 2022
Hlavní prázdniny                             1. července – 31. srpna 2022

 Akce školy:

Adaptační pobyty                              7. – 10. září 2021
Sportovně-turistický kurz                              13. – 17. září 2021
Exkurze Lednice 4.D                              14. – 16. září 2021
Exkurze Praha 6.C                              29. září – 1. října 2021
Exkurze Praha 4.E                               6. – 8. října 2021
Den otevřených dveří                               23. listopadu 2021
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                               do 1. prosince 2021
Školní ples                               21. ledna 2021
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ                                                        do 1. března 2022
Lyžařský kurz Bílá 2.A, 3.A                               28. února – 4. března 2022
Lyžařský kurz Bílá 1. D, E, 5.A                               21. února – 25. února 2022
Lyžařský kurz Lomná 2.D, E a 6.A                               7. března – 11. března 2022
Studentská konference (vyšší stupeň)                               22. března 2022
Studentská konference (nižší stupeň)                               29. března 2022
Přijímací zkoušky do čtyřletého studia                               12. – 13. dubna 2022
Přijímací zkoušky do osmiletého studia                               19. – 20. dubna 2022                       
Geografická exkurze 6.A, 2.E, 2.D                               3. – 6. května 2022
Maturitní zkouška – písemná práce                                                          1. – 30. dubna 2022
Maturitní zkouška – didaktické testy                                                            2. – 5. května 2022
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 6.C                               16. – 27. května 2022
Maturitní zkouška – ústní zkoušky 4.D, 4.E                               16. – 27. května 2022
Slavnostní ukončení studia                               4. června 2022
Olympijský šestiboj                               28. června 2022

 

Harmonogram uvolňování opatření a ochrana zdraví na SŠ

MŠMT aktualizovalo harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství: Harmonogram uvolnění škol.

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR byl vypracován také dokument k ochraně zdraví na středních školách v období od 11. 5. 2020: Manuál k ochraně zdraví na SŠ do konce školního roku 2019/2020. 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Úřední hodiny

Od 17. 3. 2020 do odvolání je budova školy uzavřena. Neodkladné administrativní záležitosti mohou rodiče žáků řešit v úředních hodinách, tj. v pondělí, středu a pátek od 9 do 11 h.

Pravidla pro distanční vzdělávání

S účinností od 8. 4. 2020 budou pedagogové pro komunikaci s žáky užívat pouze informační systém Bakaláři a aplikaci Teams. Úkoly pro domácí vzdělávání budou zadávány vždy v pátek s termínem odevzdání nejpozději následující pátek. Výjimkou bude pouze tento týden: zadání zašlou všichni pedagogové nejpozději ve středu 8. 4. 2020 s termínem odevzdání v pátek 17. 4. 2020. Další zadání bude zasláno až v pátek 17. 4. 2020. 

Přihlášení na Office 365

Aktivní odkaz k přihlášení najdete na hlavní straně v sekci Další odkazy – Užitečné odkazy

Manuál pro první přihlášení do aplikace Office 365 najdete v aplikaci Bakaláři Komens. Je určeno pouze pro první přihlášení. Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje, požádejte o jejich zaslání e-mailem ICT technika pana Marka Ernsta.  marek.ernst@gymtri.cz

Přijímací a maturitní zkoušky

Pro aktuální informace o průběhu a organizaci letošních přijímacích a maturitních zkoušek sledujte prosím média, zejména informace MŠMT. Návrh řešení byl představen dne 23. 3. 2020 a je k dispozici na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni. Škola v tuto chvíli bohužel nemá žadné bližší informace, ale: ZVLÁDNEME TO!!!

Mimořádné opatření

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nařizuje toto mimořádné opatření: s účinností ode dne 11. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Toto mimořádné opatření je platné do jeho odvolání. Objednávky jídel ve školní jídelně budou po dobu trvání tohoto opatření zrušeny. Žákům budou zaslány pokyny k domácímu studiu prostřednictvím informačního systému Bakaláři a cloudových služeb Office 365. Je nezbytně nutné, aby žáci pravidelně navštěvovali uvedené systémy.

Ohlédnutí za letošním plesem

V pátek 24. 1. 2020 se konal v krásných prostorách hotelu Vitality již tradiční ples pořádaný Spolkem rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec. Kladné ohlasy na tuto akci zajistila skvělá živá hudba, velkým potleskem oceněné vystoupení skupiny The Striped, tvořené studenty gymnázia, vynikající večeře, připravená kuchařským týmem hotelu, a také bohatá tombola.

Na podzim byla výborem SRPŠ vyhlášena soutěž, ve které šlo o největší účast příznivců jednotlivých tříd na plese. Podle označených vstupenek vhozených do sběrného boxu se vítězi se shodným počtem účastníků plesu staly třídy 1. A a 2. A. A jelikož vítězství má být oceněno finanční dotací 3 000 Kč, bude tato částka předána zástupcem výboru SRPŠ během března každé z těchto tříd. Třídní učitelé mohou po dohodě s žáky a rodiči tuto výhru využít na jakoukoliv školou pořádanou akci ve školním roce 2019/2020. Oběma třídám blahopřejeme a děkujeme za jejich podporu.

Členové výboru dále vylosovali 6 majitelů podepsaných zakoupených vstupenek bez účasti na plese. Vylosovaným výhercům byly předány drobné dárky.

Ples v číslech:

Příjmy:

  • vstupné (místenkové, dobrovolné)                                                              112,6 tis. Kč
  • tržby z plesu (tombola, šatna, bar SRPŠ, finanční dary)                               61,0 tis. Kč

Výdaje:

  • pronájem prostor                                                                                        0 Kč
  • gastronomie a služby hotelu                                                                      62,9 tis. Kč
  • výdaje SRPŠ (občerstvení, kancelářské potřeby)                                         17,4 tis. Kč
  • hudební produkce                                                                                     10 tis. Kč
  • odměny organizátorům, studentům, členům výboru SRPŠ                            0 Kč

Čistý příjem z plesu v předběžné výši 83,3 tis. Kč bude použit na financování aktivit studentů a školy v souladu se stanovami SRPŠ.

Dovolte nám při této příležitosti poděkovat všem dárcům a sponzorům plesu, třídám, které přispěly do tomboly, i rodičům, kteří se plesu neúčastnili, ale zakoupili dobrovolné vstupné. Poděkování patří také členům výboru SRPŠ za přípravu a organizaci plesu, majitelům hotelu Vitality za bezplatné poskytnutí reprezentativních prostor, personálu hotelu za vynikající gastronomii a špičkové služby, dobrovolníkům z řad studentů, kteří pomohli se zajištěním hladkého průběhu plesu. V neposlední řadě děkujeme hudebníkům z Pearbandu, jež se starali o dobrou zábavu až do brzkých ranních hodin a pomohli s ozvučením studentské hudební formace The Striped, která ples báječně zahájila a roztančila. Děkujeme třídním učitelům a sekretariátu gymnázia za pomoc s výběrem vstupného. A samozřejmě děkujeme všem hostům, kteří svou účastí prokázali sounáležitost s naším gymnáziem.

Věříme, že jste se dobře bavili, a za rok opět na shledanou.        

Výbor SRPŠ       

Seznamy učebnic pro školní rok 2019/2020

Učebnice pro 4leté a 8leté studium:

 

Učebnice pro 6leté studium:

Nejlepší přípravné centrum v celé České republice

Naše škola získala významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum 2018 a stala se tak nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které připravuje naše studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Odborná porota, která se skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, nás vybrala jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům našich studentů v uplynulých letech. Zde je vyjádření zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko:

Dovolte mi, abych Vám pogratulovala, protože Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků.

Martina Břeňová

Business Development Manager, Czech Republic and Slovakia

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v České republice převezme koncem března
v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Mgr. Zlatka Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších našich studentů, jmenovitě Mgr. Vilmě Sikorové, Mgr. Libuši Raszkové, Mgr. Barboře Zawiszové a Mgr. Zlatce Bichlerové. Stejné úspěchy přejeme do budoucna i novým studentům, které připravuje Mgr. Andrea Skupień Kapsia. Ve své lektorské činnosti i nadále pokračují Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Barbora Zawiszová.

Mgr. Zlatka Bichlerová
koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem

Preparation centre awards 2018 winners.

 

Seznamy učebnic

Žáci nižšího stupně gymnázia učebnice obdrží od školy. Žáci vyššího stupně gymnázia si pořídí učebnice dle následujících seznamů:

1. – 4. ročník čtyřletého studia

3. – 6. ročník šestiletého studia

« Novější články - Starší články »