Články z měsíce Srpen 2023

Maturitní témata ze zeměpisu pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze zeměpisu pro školní rok 2023/2024
Č. Maturitní téma
1 Postavení Země ve vesmíru, zobrazení Země na mapách

Postavení Země ve vesmíru, pohyby Země a jejich důsledky (ekliptika, sklon zemské osy, polární den a noc, rovnodennost, slunovrat, slapové jevy, pásmový čas, datová hranice),

Kartografie, kartografická zobrazení, měřítko, zeměpisné souřadnice, obsah mapy.

2 Diferenciace litosféry

Stavba Země, litosféra, globální zemská tektonika. Endogenní činitelé (pochody) a typy georeliéfu, exogenní činitelé (pochody) a typy georeliéfu. 

3 Diferenciace atmosféry

Složení a stavba atmosféry, pochody probíhající v atmosféře, všeobecná cirkulace atmosféry, vzduchové hmoty, atmosférické fronty, tlakové útvary, meteorologie – met. prvky,  klimatologie – klimatogeografičtí činitelé, podnebí, počasí, předpověď počasí – její význam, podnebné pásy.

4 Diferenciace hydrosféry

Oběh vody, ve FGS a jeho bilance, světový oceán, vlastnosti mořské vody, pohyby mořské vody, mořské proudy – jejich význam a dělení, hospodářský význam moří a oceánů, vodstvo pevnin – povrchové vody, sníh a led, podpovrchové vody, režim řek a faktory, které ho ovlivňují.

5 Diferenciace pedosféry a biosféry

Vznik a složení půd, půdotvorní činitelé, vlastnosti půd, půdní horizonty, půdní druhy a půdní typy, horizontální a vertikální zonalita půd, biosféra – vymezení pojmu, biocenózy, geobiocenózy, umělá společenstva, společenstva (ekosystémy) a přírodní krajiny, výšková stupňovitost..

6 Socioekonomická sféra – geografie sídel a obyvatelstva

Populace, územní rozložení obyvatelstva, hustota zalidnění, vývoj světové populace – demografická revoluce, věková skladba, demografické stárnutí, pohyb populace, mobilita, migrace, struktura populace. Rasy, národy, jazyky a světová náboženství.

Venkovská sídla, funkce venkovské krajiny, městská sídla, chudinské čtvrti, urbanizace – procesy, sídelní systémy, vliv geografické polohy na rozvoj sídel, jádrové a periferní oblasti.

7 Geografie hospodářství – primér, sekundér, terciér

Charakteristika světového hospodářství, hospodářská úroveň států, HDP. Dělení hospodářské činnosti: primér, sekundér, terciér, kvartér. 

Primární sektor (zemědělská produkce, typy zemědělství, vliv zemědělství na životní prostředí, těžba nerostných surovin). Sekundární sektor (dělení průmyslové výroby, lokalizace) a terciární sektor (doprava, obslužná sféra). Vymezení kvartéru. 

8 Česká republika – přírodní poměry a demografie

Přírodní poměry – poloha, rozloha, geologický a geomorfologický vývoj a stavba, klimatické poměry, krajinné typy, hydrologické poměry, půdní typy, ochrana přírody. Obyvatelstvo – lidnatost a hustota zalidnění, pohyb obyvatel, národnostní a náboženská skladba, sídla.

9 Česká republika – hospodářství

Hospodářský vývoj ČR od 1. světové války (1918, 1945, 1989). Hospodářská charakteristika po roce 1989. Těžba surovin – průmyslová výroba, průmyslové oblasti, energetika, zpracovatelský průmysl, zemědělství – úloha přírodních a sociálních faktorů, zemědělské a výrobní typy, rostlinná a živočišná výroba. Terciální sféra – doprava – druhy a význam, služby a cestovní ruch.

10 Geografická charakteristika Evropy

Postavení Evropy ve světě, její význam a vliv na ostatní části světa. Přírodní poměry – povrch, klima, krajiny. Socioekonomická sféra – obyvatelstvo a jeho pohyb, sídla, zemědělství, průmysl, jádrové oblasti, periferní oblasti. Integrační proces. Problémy kontinentu.

11 Geografická charakteristika Západní Evropy

Británie, Irsko, Francie, země Beneluxu.

12 Geografická charakteristika Jižní Evropy

Španělsko, Portugalsko, Řecko, Itálie.

13 Geografická charakteristika Severní Evropy.

Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island, Lotyšsko, Litva, Estonsko.

14 Geografická charakteristika Střední Evropy.

Německo, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Švýcarsko, Rakousko.

15 Geografická charakteristika Jihovýchodní Evropy

Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko.

16 Geografická charakteristika Ruska a Východní Evropy 

Rusko – evropská a asijská část. Ukrajina.

17 Geografická charakteristika Zakavkazska a Střední Asie

Zakavkazsko, Kazachstán, Uzbekistán.

18 Geografická charakteristika Východní Asie

Čína, Japonsko, Korejská republika, Korejská lidová demokratická republika.

19 Geografická charakteristika JV a J Asie

Vietnam, Malajsie, Filipíny, Indonésie.

Indie, Pákistán.

20 Geografická charakteristika JZ Asie

Afganistán, Írán, Saudská Arábie, Izrael.

21 Geografická charakteristika Severní Ameriky

Přírodní regiony, sociální prostředí, jádrové oblasti. USA a Kanada.

22 Geografická charakteristika Latinské Ameriky

Mexiko, Brazílie.

23 Geografická charakteristika Severní a Subsaharské Afriky

Přírodní podmínky, sociální a hospodářská situace.

Egypt, Nigérie.

24 Geografická charakteristika Východní a Jižní Afriky

Přírodní podmínky, sociální a hospodářská situace.

Republika Jižní Afrika.

25 Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie

Poloha a vymezení kontinentu. Austrálie. Nový Zéland.

Oceánie – Mikronésie, Melanésie, Polynésie.

Maturitní témata z hudební výchovy pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

 

Maturitní témata z hudební výchovy pro školní rok 2023/2024
Č. Maturitní téma
1 Periodizace dějin hudby
2 Vznik a počátky hudby v pravěku, umění starověku, antické umění
3 Hudba středověku, vznik a vývoj křesťanského duchovního zpěvu
4 Vývoj středověké světské hudby
5 Raný středověký vícehlas
6 Vývoj české středověké hudby
7 Renesance, polyfonie, česká hudební renesance
8 Baroko, barokní vokální a instrumentální hudba, vývoj opery
9 A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, profily, tvorba
10 České hudební baroko, významní představitelé, tvorba
11 Klasicismus, charakteristika období, hudební formy, J. Haydn
12 Vídeňská škola, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, profily, tvorba
13 Předklasicismus, česká emigrace, domácí klasicismus
14 Romantismus, raný romantismus a novoromantismus
15 Rozvoj národních škol
16 Zakladatelé české národní hudby, F. Škroup, B. Smetana
17 Česká národní hudba 19. století, Z. Fibich, A. Dvořák
18 Hudba konce 19. a první poloviny 20. století, C. Debussy, M. Ravel, J. Suk, V. Novák
19 B. Martinů, L. Janáček
20 Operetní a muzikálová tvorba, divadla malých forem
21 Předjazzové období a vývoj jazzové hudby
22 Klasický jazz a swing
23 Vznik a vývoj rockové hudby
24 Harmonizace a transpozice jednoduchých písní
25 Vznik, vývoj a dělení hudebních nástrojů

 

Maturitní témata z ruského jazyka pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní témata z ruského jazyka pro školní rok 2023/2024
Č. Maturitní téma
1 Rusko
2 Moskva
3 Četba knih, literatura
4 Umění a divadlo
5 Média – tisk
6 Média – rozhlas, televize, internet
7 Vzdělávací systém v Česku ve srovnání s Ruskem
8 Svátky a zvyky
9 Rodina
10 Životní styl
11 Nakupování
12 Zdraví a nemoci
13 Cestování
14 Dopravní prostředky
15 Sport
16 Studium cizích jazyků
17 Způsoby trávení volného času
18 Česká a ruská kuchyně, stravování
19 Podnebí a roční období
20 Příroda a životní prostředí
21 Třinec
22 Česko
23 Bydlení
24 Praha a další zajímavá místa Česka
25 Profese

Maturitní témata ze základů společenských věd pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze základů společenských věd pro školní rok 2023/2024
Č. Maturitní téma
1 Úvod do studia psychologie
2 Osobnost člověka
3 Psychické procesy a stavy
4 Úvod do studia sociologie
5 Člověk v sociálních vztazích
6 Sociální poznávání
7 Základy teorie státu
8 Politologie
9 Základy teorie práva
10 Ústava ČR a lidská práva
11 Trestní, správní a pracovní právo
12 Občanské a rodinné právo
13 Tržní ekonomika, marketing, management
14 Peníze v tržní ekonomice, zaměstnanost
15 Úloha státu a právní subjekty v tržní ekonomice
16 Mezinárodní integrace
17 Základy religionistiky, východní filozofie, sekty
18 Judaismus, křesťanství, islám
19 Úvod do studia filozofie
20 Filozofie starověkého Řecka – předsokratovská filozofie a Sokrates
21 Filozofie starověkého Řecka – Platon, Aristoteles a helénismus
22 Středověká, renesanční a barokní filozofie
23 Osvícenství a německá filozofie
24 Filozofie 19. a 20. století
25 Základy etiky

Maturitní témata z dějepisu pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní téma z dějepisu pro školní rok 2023/2024
Č. Maturitní téma
1 Orientální despocie – Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína
2 Odkaz antiky v dějinách evropské civilizace
3 Velká Morava a vývoj českého státu do 12. století
4 Český stát za vlády posledních Přemyslovců
5 Rozkvět českého státu za vlády Lucemburků
6 Husitské hnutí v Čechách, vláda Jiřího z Poděbrad
7 Významná ohniska napětí a válečné konflikty ve středověku
8 Humanismus, renesance a velké zeměpisné objevy
9 Evropské reformační hnutí v 16. a 17. století
10 Český stavovský stát za vlády Jagellonců, nástup Habsburků, třicetiletá válka
11 Válka za nezávislost a vznik USA, občanská válka v USA
12 Osvícenský absolutismus v Evropě a jeho důsledky pro vývoj moderní společnosti
13 Věk revolucí – Nizozemí, Anglie, Francie
14 Doba napoleonských válek, důsledky Vídeňského kongresu
15 Proměny způsobu výroby v průběhu dějin, průmyslová revoluce a její důsledky
16 Rok 1848 v Evropě a v českých zemích
17 České země v rámci Rakouska-Uherska, vznik ČSR
18 První světová válka
19 Československo ve 20. a 30. letech 20. století
20 Totalitní režimy ve 20. století
21 Druhá světová válka
22 Život v Protektorátu Čechy a Morava a na území Těšínska za 2. světové války
23 Ohniska válečných konfliktů a významné problémy ve světě po roce 1945
24 Vývoj Československa v letech 1945 – 1948
25 Od totality k obnově demokracie v Československu (1948 – 1989)

Maturitní témata z fyziky pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze pro školní rok 2023/2024
č. Maturitní téma
1 Kinematika přímočarých pohybů a křivočarých pohybů
2 Dynamika přímočarých pohybů a křivočarých pohybů
3 Mechanická práce a mechanická energie
4 Gravitační pole
5 Mechanika tuhého tělesa
6 Mechanika tekutin
7 Základní poznatky molekulové fyziky a termiky
8 Struktura a vlastnosti plynů
9 Struktura a vlastnosti kapalin
10 Struktura a vlastnosti pevných látek
11 Skupenské přeměny
12 Mechanické kmitání
13 Mechanické vlnění 
14 Stacionární elektrické pole
15 Vznik elektrického proudu a elektrický proud v kovech
16 Elektrický proud v látkách
17 Stacionární magnetické pole
18 Nestacionární magnetické pole
19 Střídavý proud
20 Elektromagnetické kmitání a vlnění
21 Vlnová optika
22 Paprsková optika
23 Elektromagnetické záření a kvantová optika
24 Obal atomu
25 Fyzika atomového jádra

 

Maturitní témata z německého jazyka pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní témata z německého jazyka pro školní rok 2023/2024
Č. Maturitní téma
1 Německo, Berlín
2 Rakousko, Vídeň
3 Švýcarsko
4 Prázdniny, dovolená
5 Volný čas, průběh dne
6 Služby
7 Vánoce a jiné svátky
8 Kulturní zájmy
9 Dům a byt
10 Zdraví a zdravý způsob života
11 Národní kuchyně
12 Rodina a manželství
13 Vzdělávací systém v Německu a České republice
14 Práce, volba povolání
15 Ochrana životního prostředí 
16 Masmédia, internet
17 Počasí, klima a roční období, příroda
18 Evropská unie
19 Třinec, náš region
20 Česká republika
21 Praha
22 Nakupování
23 Cestování, dopravní prostředky
24 Sport, olympijské hry
25 Aktuální problémy světa
 

Maturitní témata z výtvarné výchovy pro školní rok 2023/2024

Tisk souboru

Témata maturitních prací

Maturitní témata z výtvarné výchovy pro školní rok 2023/2024
Č. Maturitní téma
1 Počátky umění v pravěku 
2 Umění starověku – Mezopotámie, Egypt
3 Antické umění – Starověké Řecko
4 Etruské umění, umění starověkého Říma
5 Umění středověku – předrománské umění, byzantské umění
6 Románské umění
7 Gotické umění
8 Italská renesance
9 Vrcholná renesance manýrismus v Itálii a zaalpských zemích
10 Barokní umění, barokní realismus a klasicismus
11 Vrcholné baroko a rokoko
12 Klasicismus a empír
13 Romantismus a realismus
14 Secese
15 Impresionismus
16 Postimpresionismus, neoimpresionismus
17 Umění první poloviny 20. století – expresionismus, fauvismus
18 Kubismus, futurismus, kuboexpresionismus 
19 Avantgarda a dadaismus 
20 Čeští představitelé výtvarného umění 20. století
21 Abstraktní umění 
22 Metafyzická malba a surrealismus 
23 Umění druhé poloviny 20. století
24 Performance, happening a syntetické umění
25 Současné umění

Maturitní témata ze španělského jazyka pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní témata ze španělského jazyka pro školní rok 2023/2024
Č. Maturitní téma
1 Volný čas, koníčky
2 Kdo jsi
3 Dnešní rodina
4 Bydlení
5 Nákupy
6 Sporty
7 Prázdniny
8 Doprava a cestování
9 Gastronomie
10 Zdraví a nemoci
11 Masmédia
12 Kultura
13 Hledáme práci
14 Příroda a životní prostředí
15 Aktuální problémy světa
16 Výchova a vzdělání
17 Svátky
18 Literatura španělsky mluvících zemí
19 Česká republika, Praha
20 Španělsko
21 Historie Španělska a Latinské Ameriky
22 Latinská Amerika
23 Denní režim
24 Významné osobnosti hispánské kultury
25 Móda

Maturitní témata z anglického jazyka ve školním roce 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2023/2024
Č.  
1     The United Kingdom (Velká Británie)
2   London (Londýn)
3    The United States of America (Spojené státy americké)
4 Mass Media and Cultural Life (Masmédia a kulturní život)
5 Australia (Austrálie)
6 Education (Vzdělání)
7 Festivals and Celebrations (Svátky a oslavy)
8 My Family and Me (Moje rodina a já)
9 Canada (Kanada)
10 Reading Books (Četba knih)
11 Jobs and Future Career (Práce a budoucí kariéra)
12 Shopping (Nakupování)
13 Health and Diseases (Zdraví a nemoci)
14 Science and Technology (Věda a technika)
15 Sports and Games (Sporty a hry)
16 Studying Foreign Languages (Studium cizích jazyků)
17 Holidays and Travelling (Dovolená a cestování)
18 Meals and Eating out (Jídlo a návštěva restaurace)
19 Prague (Praha)
20 Social Problems (Sociální problémy)
21 Třinec (Třinec)
22 The Czech Republic (Česká republika)
23 Global Problems (Globální problémy)
24 Crime and Punishment (Zločin a trest)
25 Housing (Bydlení)

Maturitní témata z informatiky pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní témata z informatiky
Č. Maturitní téma
1 Základy jazyka HTML (CSS, odkazy, obrázky)
2 Odstavec, tabulka v jazyce HTML
3 Programování – algoritmus, datový typ a větvení
4 Programování – cyklus a seznam
5 Programování – funkce
6 Programování – OOP
7 Databáze – tabulka, relace, dotaz
8 Databáze – filtr, výstupní sestava, SQL
9 Paměti RAM a ROM, HDD, SSD, CD, DVD
10 Skener, digitální fotoaparát a webkamera
11 Počítačové sítě
12 Informace a informatika
13 Operační systém
14 Monitory, tiskárny, myš
15 Počítačová etika, netiketa, počítačové viry, ochrana počítačové sítě
16 Historie internetu, základní pojmy
17 Počítačová grafika
18 Rastrová grafika (rastrové editory)
19 Vektorová grafika (vektorové editory)
20 Prohlížeče, základní práce v prohlížeči
21 Prezentační program
22 Buňka, adresa, graf v tabulkovém kalkulátoru
23 Funkce a podmíněné formátování v tabulkovém kalkulátoru
24 Formátování textu, tabulka, editor rovnic v textovém editoru
25 Hromadná korespondence, obsah a rejstřík v textovém editoru

Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2023/2024

Tisk dokumentu

Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2023/2024
Č. Maturitní téma
1 Přímka a její části
2 Rovina
3 Trojúhelník
4 Mnohoúhelníky
5 Kružnice, kruh, kulová plocha, koule
6 Elipsa
7 Hyperbola
8 Parabola
9 Mnohostěny a rotační tělesa
10 Číselné obory
11 Rovnice a nerovnice
12 Funkce
13 Matematické věty a jejich důkazy
14 Výrazy
15 Absolutní hodnota
16 Parametr
17 Substituce při řešení rovnic
18 Shodnosti a podobnosti
19 Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice
20 Logaritmus, logaritmická funkce, logaritmické rovnice a nerovnice
21 Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
22 Posloupnosti
23 Řady
24 Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
25 Matematizace reálné situace

 

Starší články »