Přijímací řízení

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Dne 28. 4. 2019 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů jednotné přijímací zkoušky. Poté škola provede hodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 29. 4. 2019 ve 14 h. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

 1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 30. dubna 2019.Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu sekretariat@gymtri.cz.
 1. Není-li uchazeč přijat:
 • může si vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pondělí 29. 4. 2019 od 15 do 18 hodin nebo v úterý 4. 2019 od 8 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 30. 4. 2019 odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka.
 • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2019/2020. Podle § 60 odst. 5 školského zákona je součástí přijímacího řízení u výše jmenovaných oborů vzdělávání jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení:
Kód a název oboru Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium 4 roky denní 60 uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 let denní 30 uchazečů
Kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

Informace k přijímacímu řízení

 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2019;
 • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání;
 • školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí;
 • každý uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí), započítává se pouze lepší výsledek z každého testu;
 • jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ;
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV);
 • ilustrační testy budou zpřístupněny 8. 2. 2019 na webu www.cermat.cz;
 • tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách CZVV nebo MŠMT.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

 
Čtyřleté studium:
 1. termín: 12. dubna 2019
 2. termín: 15. dubna 2019
Osmileté studium:
 1. termín: 16. dubna 2019
 2. termín: 17. dubna 2019
Náhradní termín pro všechny obory vzdělání:
 1. termín: 13. května 2019
 2. termín: 14. května 2019
Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky:

Zkušební schéma bylo zveřejněno na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/49431/.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

CZVV zpřístupní výsledky testů školám 28. dubna 2019. Ředitelé škol ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků ze strany CZVV (tj. do 30. dubna 2019) a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:
 
Matematika a její aplikace:

Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

Informace k přípravným kurzům

 • Kurz tvoří 10 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a 10 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky. Účastníci kurzu obdrží rovněž materiály k dalšímu procvičování.
 • Kurzy budou vždy v úterý od 15.30 h do 17.40 h (60minutová lekce z M, 10minutová přestávka, 60minutová lekce z ČJ).
 • Termíny konání kurzů: 15. ledna, 22. ledna, 29. ledna, 5. února, 12. února, 26. února, 5. března, 12. března, 19. března, 26. března. (Právo na změnu termínu vyhrazeno.)

Testy z předchozích let

 

Testy řádného termínu přijímacích zkoušek 2018

Ilustrační testy 2018 a 2017

Testy řádného termínu přijímacích zkoušek 2017

Testy řádného termínu přijímacích zkoušek 2016

Ilustrační testy 2016

Testy řádného termínu přijímacích zkoušek 2015

Ilustrační testy 2015