Přijímací řízení 2020

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku – náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia

Pokyny pro období po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou školou zveřejněny v závislosti na termínech, kdy škola obdrží od CZVV výsledky přijímací zkoušky. Zveřejnění výsledků předpokládáme:

 • pro uchazeče o čtyřleté studium: nejdříve 15. 6. 2020 po 16. hodině, nejpozději 16. 6. 2020;
 • pro uchazeče o osmileté studium: nejdříve 16. 6. 2020 po 16. hodině, nejpozději 17. 6. 2020.

Jak postupovat po zveřejnění výsledků?

 • Zákonný zástupce uchazeče, který je přijat a chce studovat na Gymnáziu Třinec, odevzdá řediteli naší školy zápisový lístek, a to nejpozději do 23. 6. 2020 v případě čtyřletého studia a nejpozději do 24. 6. 2020 v případě studia osmiletého.
 • Zákonný zástupce uchazeče, který je na Gymnázium Třinec přijat, ale rozhodl se pro studium na jiné střední škole, informuje o uchazečově rozhodnutí co nejdříve sekretariát naší školy, aby mohl být na uvolněné místo přijat uchazeč, který se umístil další v pořadí.
 • Zákonný zástupce uchazeče, který není na Gymnázium Třinec přijat, ale přeje si zde studovat, si vyzvedne na gymnáziu rozhodnutí o nepřijetí (popř. vyčká na doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou) a do tří pracovních dnů využije možnosti podat žádost o nové rozhodnutí, jejíž formulář obdrží od školy zároveň s rozhodnutím o nepřijetí. Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
  • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

  Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. (Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.) Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

  Rozhodnutí o nepřijetí budou osobně vydávána zákonným zástupcům uchazečů na sekretariátu naší školy v těchto dnech:

  • úterý    16. 6. 2020          7-13 h (pouze pro uchazeče o čtyřleté studium)
  • středa  17. 6. 2020          7-18 h
  • čtvrtek 18. 6. 2020          7-12 h   

Rodič, který si osobně přijde vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí, může zároveň rovnou podat žádost o vydání nového rozhodnutí (formuláře žádosti budou k dispozici).

 • Zákonný zástupce uchazeče, který není na Gymnázium Třinec přijat a rozhodne se studovat na jiné střední škole, odevzdá zápisový lístek zvolené střední škole.

 

Termín přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška proběhne pouze v jednom termínu, a to dne 8. 6. 2020 pro čtyřleté obory a dne 9. 6. 2020 pro víceletá gymnázia. Náhradní termín zkoušky pro všechny typy oborů se uskuteční 23. 6. 2020.  „Prodloužili jsme čas pro složení zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka,“ uvedl dále ministr školství Robert Plaga.

Dne 12. 5. 2020 MŠMT vydalo zkušební schéma, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení: zkušební schéma.

Další aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce najdete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.

Pozvánky k přijímací zkoušce:

 • pozvánky a informace s registračními čísly jednotlivých uchazečů zašle Gymnázium Třinec zákonným zástupcům uchazečů prostřednictvím České pošty dne 19. 5. 2020
 • text pozvánky pro uchazeče přihlášené do čtyřletého studia, kteří budou konat přijímací zkoušku na našem gymnáziu: Pozvánka – 4leté studium
 • informace pro uchazeče přihlášené do čtyřletého studia, kteří budou konat přijímací zkoušku na jiné škole: Informace – 4leté studium
 • text pozvánky pro uchazeče přihlášené do osmiletého studia, kteří budou konat přijímací zkoušku na našem gymnáziu: Pozvánka – 8leté studium
 • informace pro uchazeče přihlášené do osmiletého studia, kteří budou konat přijímací zkoušku na jiné škole: Informace – 8leté studium
 • žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bylo upraveno časové schéma zkoušky v souladu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny, upravené schéma je součástí jejich pozvánky zaslané prostřednictvím České pošty
 • pokyny k ochraně zdraví v průběhu přijímacích zkoušek: Ochrana zdraví – přijímací zkoušky
 • formulář čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění: Čestné prohlášení
Pozvánka k přijímací zkoušce v náhradním termínu: Pozvánka – náhradní termín – 8leté studium

 

Pro aktuální informace k termínům a organizaci jednotné přijímací zkoušky sledujte prosím média a webové stránky MŠMT!

Ze zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020:

 • Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.
 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).
 • Kritéria přijímacího řízení i předpokládaný počet přijímaných uchazečů zůstávají v platnosti.
 • Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 • Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.
 • Škola převede záznamové archy jednotné přijímací zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum. Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.
 • Zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Přehledné schéma přijímací zkoušky v tomto školním roce: 003_pz_casova_osa_FINAL

Z nejčastějších dotazů adresovaných MŠMT v souvislosti s letošní přijímací zkouškou vybíráme:

 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé ČR. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

 

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2020/2021. Podle § 60 odst. 5 školského zákona je součástí přijímacího řízení u výše jmenovaných oborů vzdělávání jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení

 
Kód a název oboru Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium 4 roky denní 60 uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 let denní 30 uchazečů
 

Kritéria přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení

 
 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2020;
 • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání;
 • školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí;
 • jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ;
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV);
 • ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu https://prijimacky.cermat.cz/;
 • tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách MŠMT;
 • informace MŠMT k přijímacímu řízení v roce 2019/2020 jsou zde;
 • informace o zpracování osobních údajů v rámci příjímacího řízení najdete na našich webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.
 

Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:
 • max.50 bodů, 60 minut;
 • povolené pomůcky: černě nebo modře píšící propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně);
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.
 
Matematika a její aplikace:
 • max. 50 bodů, 70 minut;
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka (viz výše);
 • kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou zakázané;
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi;
 • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
 

Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

 

Testy z předchozích let, ilustrační testy