Vyhledávání

Přijímací řízení 2021

Výsledky přijímacího řízení 

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté studium

Osmileté studium

Jak postupovat po přijímací zkoušce

Dne 19. 5. 2021 škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdrží výsledky testů. Poté škola provede hodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy nejdříve dne 19. 5. 2021 po 16. hodině. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

 1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 20. 5. 2021. (Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.)

Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu sekretariat@gymtri.cz.

 1. Není-li uchazeč přijat:
 • může si jeden z rodičů vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 8 do 17 hodin nebo v pátek 21. 5. 2021 od 7 do 12 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 21. 5. 2021 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. (Pro urychlení procesu přijímacího řízení preferujeme osobní předání rozhodnutí rodičům uchazeče.)
 • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou na sekretariátu k dispozici, je možno si je stáhnout také zde: Vzor odvolání proti nepřijetí.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
 • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
 • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Opatření obecné povahy účinné k 7. 5. 2021

MŠMT vydalo dodatek k opatření obecné povahy, č. j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.

Opatření obecné povahy – přijímací zkoušky – dodatek, MŠMT ČR (msmt.cz)

Průvodce přípravou na konání přijímací zkoušky

Pruvodce_JPZ_2021

Informace pro uchazeče o podmínkách účasti na přijímací zkoušcev náhradním termínu

 1. Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID-19. Test nesmí být starší než 7 dní.
 2. Uchazeč nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19 a musí mít ústa i nos zakryta zdravotnickou obličejovou maskou (tj. chirurgickou rouškou). 
 3. Testování na COVID-19 provádí ZŠ, na které se žák vzdělává. Tato škola vystaví příslušný doklad o provedeném testování. 
 4. Uchazeč, který nepředloží doklad o negativním testu, nekoná přijímací zkoušku v řádném termínu. Pokud se omluví řediteli SŠ nejpozději do tří dnů, může vykonat zkoušku v náhradním termínu. 
 5. Uchazeč může místo potvrzení o provedeném testu předložit i jiné doklady: 
  – doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, od jehož prokázání neuplynulo více než 90 dní; 
  - doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden ve zdravotnickém zařízení; 
  – certifikát o očkování proti COVID-19, od jehož provedení uplynulo více než 14 dní. 
 6. Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky z důvodu onemocnění COVID-19, přikládá k omluvě doklad o pozitivním výsledku testu. Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky z důvodu jiného onemocnění či nařízené karantény, přikládá k omluvě lékařské potvrzení.

Veškeré informace k přijímacímu řízení najdete v sekci Přijímací řízení.

Aktuálně

 • Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce byly odeslány doporučeně dne 15. 4. 2021.
 • Přítomnost na jednotné přijímací zkoušce bude umožněna pouze uchazečům, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a před zkouškou doloží negativní výsledek preventivního testu (na přítomnost viru nebo antigenu viru SARS-CoV-2), provedených ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Doklad potvrzující negativní výsledek testu může být nahrazen v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, viz článek II tohoto opatření: MO – testování u přijímacích zkoušek.
 • Na našem gymnáziu předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení ke studiu na čtyřleté i osmileté gymnázium, tedy konání jednotné přijímací zkoušky
 • MŠMT v únoru 2021 rozhodlo navýšit časový limit pro konání testů. Na test z českého jazyka a literatury budou mít uchazeči 70 minut a na test z matematiky 85 minut.
 • 10. března 2021 rozhodlo MŠMT o posunu termínů jednotné přijímací zkoušky, která proběhne ve dnech 3.–4. května 2021 pro uchazeče o čtyřleté studium a ve dnech 5.–6. května 2021 pro uchazeče o studium osmileté.
 • Aktuální časový rozvrh konání testů (zkušební schéma)
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitelka Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2021/2022.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Kód a název oboru Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium 4 roky denní 60 uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 let denní 30 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté gymnázium:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021 3. května 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021 4. května 2021

Osmileté gymnázium:
1. termín: středa 14. dubna 2021 5. května 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021 6. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro oba obory:
1. termín: středa 12. května 2021 2. června 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021 3. června 2021

Časový rozvrh konání testů po prodloužení
Čtyřleté gymnázium     (1. termín: 3. 5. 2021, 2. termín: 4. 5. 2021)
Osmileté gymnázium     (1. termín: 5. 5. 2021, 2. termín: 6. 5. 2021)
Předmět Začátek
v učebně
Úvodní administrace Zkouška Závěrečná administrace
Matematika 08:30 15 min 85 min
(08:45–10:10)
5 min
Český jazyk a literatura 11:10 15 min 70 min
(11:25–12:35)
5 min
 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2021;
 • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání;
 • školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí;
 • jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ;
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV);
 • uchazeči se do celkového  hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze dvou možných výsledků; 
 • ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu https://prijimacky.cermat.cz/;
 • tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore;
 • informace o zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení najdete na našich webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.

Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:

 • max.50 bodů;
 • povolené pomůcky: černě nebo modře píšící propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně);
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.

Matematika a její aplikace:

 • max. 50 bodů;
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka (viz výše);
 • kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou zakázané;
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi;
 • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

Testy z předchozích let, ilustrační testy

Odvolací řízení – formuláře