Vyhledávání

Osmileté studium

Kód a název studijního oboru: 79-41/K-81 Gymnázium

Profil absolventa

 • Komunikuje ústně, písemně i pomocí vhodných digitálních technologií, které odpovídají konkrétní situaci a účelu, a to jak v mateřském, tak cizím jazyce.
 • Je schopen se samostatně učit, řešit úkoly, rozvíjet dále své znalosti a dovednosti.
 • Chápe nutnost celoživotního vzdělávání.
 • Dokáže pracovat samostatně i v týmu.
 • Prezentuje a obhájí svůj názor.
 • Je dobře připraven úspěšně složit přijímací zkoušku na vybraný VŠ studijní obor, orientuje se v základech různých oborů, aby si mohl vybrat studijní obor podle svých zájmů a schopností.
 • Je konkurenceschopný při dalším studiu i profesním uplatnění.
 • Je schopen orientovat se v běžném občanském životě a aktivně se účastnit společenského, kulturního a politického dění.
 • Je sociálně zralý, je si vědom svých práv a povinností, ctí etické a demokratické principy fungování společnosti.
 • Je tolerantní k názorům druhých, k jiným lidem a kulturám, ale dokáže také čelit negativním jevům ve společnosti.
 • Má kladný vztah ke škole, městu, regionu, je motivován pro jejich další rozvoj.
 • Využívá digitální technologie, aby zefektivnil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce, seznamuje se s novými technologiemi. Předchází situacím ohrožujícím bezpečnost digitálních zařízení i dat, v digitálním prostředí jedná eticky.
 • Má kladný vztah k ochraně životního prostředí.
 • Chrání a rozvíjí své fyzické a duševní zdraví.
 

Učební plán

Žáci osmiletého studia se vzdělávají podle tohoto učebního plánu:

Učební plán Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Předmět Počet hodin týdně
ČJL 5 4 4 4 3 4 4 5
AJ 4 3 3 3 3 3 3 4
DCJ 0 2 3 3 3 3 3 3
M 5 4 4 4 4 4 4 4
F 2 3 2 2 3 3 3 0
Ch 0 0 2 3 3 3 3 0
Bi 2 3 2 2 3 3 2 0
Z 2 2 2 2 2 2 1 1
ZSV 1 1 2 2 1 2 2 1
D 2 2 2 2 2 2 2 0
Hv 2 1 1 1 0 0 0 0
Vv 1 2 1 1 0 0 0 0
Hv/Vv 0 0 0 0 2 2 0 0
VkZ 1 0 0 0 0 0 0 0
TV 2 2 2 2 2 2 2 2
ICT 0 1 1 1 2 0 0 2
PNK 0 0 0 0 1 0 0 0
Semináře 0 0 0 0 0 0 6 8
Celkem 29 30 31 32 34 33 35 30
Poznámky:
 • DCJ – další cizí jazyk; možnost volby německého, ruského nebo španělského jazyka
 • Hv/Vv – na vyšším gymnáziu si žák volí hudební nebo výtvarnou výchovu
 • VkZ – výchova ke zdraví
 • PNK – psaní na klávesnici počítače
 • semináře – jedná se o povinně volitelné předměty, žák 7. ročníku si volí 3, žák 8. ročníku 4 dvouhodinové semináře z široké nabídky (ČJL, AJ, DCJ, M, F, Ch, Bi, Z, ZSV, D, Vv, ICT)