Modernizace chemické laboratoře

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005667

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Žadatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum ukončení projektu: 30.09.2018

Popis projektu: Primárním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a zvýšení dostupnosti infrastruktur pro vzdělávání a celoživotní učení. Hlavním cílem je vybudování kvalitní a moderní laboratoře chemie. Cílem je také dobudování bezbariérovosti školy a internetová konektivita. Specifickým cílem je zkvalitnění výuky přírodních věd, především chemie, a efektivní propojení teoretické a praktické výuky.

Projekt Modernizace chemické laboratoře je spolufinancován Evropskou unií.